PDF להורדה

דיווח על התוצאות הכספיות של הספקת מים לשנת 2019

שנה: 2020

מספר החוזר: 11.2020


ברצוננו להזכירכם, כי על פי תקנות רשות המים, נדרש כל ספק או מפיק מים לדווח על תוצאותיו הכספיות בשנת 2019, עד ליום 30 באפריל 2020. ספקים/מפיקים שאינם מדווחים על פעילותם כנדרש עוברים על כללי המים וחשופים לסנקציות מטעם רשות המים.

הדיווח נדרש בהתאם ל"כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014".

על פי כללים אלו ישנה חובת דיווח לגבי התוצאות הכספיות של פעילות המים וחובה זו חלה על כל בעלי רישיונות ההפקה וההספקה של המים.

על פי סעיף 26 (א) לכללים, בעל הרישיון יגיש לרשות המים עד 30 באפריל דוח לגבי פעילותו  בשנה הקודמת.

על פי סעיף 26 (ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעתו של רואה החשבון.

נציין, כי הדיווח אומנם נדרש על ידי הכללים, אולם יכול גם לסייע לספק המים לנתח את פעילות ההספקה ולנהל את הפעילות בצורה שקופה ויעילה יותר.

עקב החובה הסטטוטורית לדיווח ולוחות הזמנים הקצרים להשלמתו, אנו ממליצים לכל חייבי הדיווח להתחיל ולאסוף את הנתונים הנדרשים כדי לעמוד בלוחות הזמנים.

ברית פיקוח – מבט מסיעת מדי שנה למגוון רחב של קיבוצים ומושבים בהכנה והגשה של דוחות המים השנתיים.

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר, בטלפון  03-6382810 או בדוא"ל   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון  054-5816814 או בדוא"ל  limoro@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן