PDF להורדה

דיווח על בחירת ועד של אגודה שיתופית – תזכורת

שנה: 2023

מספר החוזר: 80.2023


ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)[1], סעיפים 59, 27 ו-28, על כל אגודה שיתופית להודיע בכתב לרשמת האגודות השיתופיות על החלטת האסיפה הכללית בדבר בחירת ועד הנהלה ועל כל שינוי בהרכבו.

יובהר, שיש להודיע על בחירת הוועד או על שינוי בהרכבו תוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה.

חשוב! לדיווח לרשמת יש לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית הרלבנטי.

דרך הגשת הדיווח

את הפרוטוקול, כשהוא מלא וחתום, יש להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון לאגף לאיגוד שיתופי.

בטופס יש לבחור בשדה "אופי הפנייה" באפשרות "דיווח".

לאחר מכן יש לבחור בשדה "סוג הפנייה" באפשרות "עדכון בחירות לרשויות האגודות".

נציין, כי ברית פיקוח מגישה לאגף לאיגוד שיתופי את הפרוטוקולים על בחירת ועד הנהלה ועל כל שינוי בהרכבו, אשר מועברים לה לאישור על ידי האגודות השיתופיות, שהינן לקוחותיה.

נזכיר, כי כאשר תמה תקופת כהונת  ועד הוא ממשיך לכהן בתפקידו עד שייבחר ועד אחר בהתאם לתקנות האגודה. אולם, חובה על הוועד לכנס אסיפה כללית, אשר על סדר יומה בחירת ועד חדש, תוך שלושה חדשים מיום תום תקופת הכהונה כאמור. לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושת החדשים – תסתיים כהונת הוועד. עם זאת, הרשמת רשאית להאריך את תקופת שלושת החדשים לעיל עד שלושה חדשים נוספים.

בנוגע לנוסח נדרש בעבור פרוטוקול אסיפה כללית – ראו חוזרנו 23/18

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975.

דילוג לתוכן