PDF להורדה

דיווח כספי לרשות המים בגין שנת 2021

שנה: 2022

מספר החוזר: 36.2022


בשנת 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014". על פי כללים אלו קיימת חובת דיווח לגבי התוצאות הכספיות של פעילות המים, חובה החלה על כל בעלי רישיונות ההפקה וההספקה של המים, הכוללים את כלל הקיבוצים והמושבים.

על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל הרישיון להגיש לרשות המים, עד 30 באפריל, דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת. דהיינו, מועד הגשת הדוח עבור שנת 2021 הינו עד ליום 30 באפריל 2022.

על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו  על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל. לדוח על פעילות המים תצורף חוות דעת רואה החשבון.

לאחרונה שלחה רשות המים לכלל הספקים מכתב בקשה לדיווח בנוסח שלהלן:

 

 

הנדון: דיווח כספי בגין פעילות המים לשנת 2021

  1. בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, חייב ספק מים להגיש לרשות המים עד ה-30 לחודש אפריל דו"ח על הנתונים הכספיים מפעילות הפקה ואספקת מים. כלומר את הדיווח הכספי בגין פעילות המים לשנת 2021 יש להגיש עד ליום 30/04/2022.
  2. הדיווח כאמור לעיל ייעשה רק בהתאם לפורמט הדיווח הכספי שנמצא באתר האינטרנט של רשות המים בקישור הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/suppliers-report/he/report_report-template-updated.xlsx

  1. את הדיווח הכספי המלא עליכם לשלוח לדוא"ל report@water.gov.il, הן כקובץ אקסל פעיל והן כמסמך חתום בצירוף חוות דעת רואה חשבון שביצע ביקורת או סקירה לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל.
  2. להזכירכם, אי דיווח כדין הינו הפרה של חובותיכם לפי הכללים האמורים לעיל ועלול אף לעלות כדי עבירה פלילית. רשות המים תפעל, על פי האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, למצות את הדין עם ספקי מים שלא ימלאו את חובתם זו.
  3. לשאלות מקצועיות בעניין הדיווח הכספי ניתן לשלוח מייל לדוא"ל report@water.gov.il.

בברכה,

הרשות הממשלתית למים וביוב

 

 

עקב החובה הסטטוטורית לדיווח ולוחות הזמנים הקצרים להשלמתו, אנו ממליצים לכל לקוחותינו להתארגן באופן מידי להגשת הדוח.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר:  03-6382810,  boazs@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן