PDF להורדה

דיווח כספי לרשות המים בגין אספקת מים לשנת 2022

שנה: 2023

מספר החוזר: 6.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי בסוף שנת 2022, עדכנה רשות המים את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) וקבעה שהדיווח הכספי יוגש עד ליום 31 באוגוסט, ולא עד 30 לאפריל כפי שנדרש בעבר.

נזכיר, כי בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד- 2014". על פי כללים אלו ישנה חובת דיווח חוקית לגבי התוצאות הכספיות של פעילות המים וחובה זו חלה על כל בעלי רישיונות ההפקה וההספקה של המים. בסעיף 26 (א) לכללים נקבע, כי בעל הרישיון יגיש לרשות המים עד 30 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת.

על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעתו של רואה החשבון.

כאמור לעיל, בסוף שנת 2022, עדכנה רשות המים את הכללים וקבעה שהדיווח הכספי יוגש עד ליום 31 באוגוסט.

נוסף על כך, גם פורמט הדיווח שונה מעט בתיקון לכללים והוגדר, כי על הספק להפריד בדיווח את ההכנסות וההוצאות לפי סוגי המים השונים שסופקו.

נציין, כי שינוי לוח הזמנים לדיווח שונה, בין השאר, בשל פניות שלנו לרשות המים ולרשמת האגודות השיתופיות, כדי להתאים בין לוח הזמנים להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים של האגודה ללוח הזמנים לדרישת הדיווח לגבי פעילות המים, ואנו שמחים שרשות המים קיבלה את בקשתנו.

יובהר, כי למרות הארכת התקופה, שניתנה למועד הדיווח הכספי לשנת 2022, ספקי מים, שהמידע כבר מצוי ברשותם ורוצים להקדים ולדווח מוזמנים להתקשר עמנו.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר:  03-6382810,  boazs@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן