PDF להורדה

דחיית נקיטת הליכי אכיפה בנוגע לאי תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 158.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות התאגידים עדכנה, שבעקבות המצב המיוחד השורר עקב נגיף הקורונה, לא יינקטו הליכי אכיפה בנוגע לאי תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020, כנגד חברה שתקיים את חובת הגשת הדוח השנתי לרשם החברות לשנת 2020.

בשלב זה תוקף ההקלה עד ל-31 במרץ 2021.

לפיכך, לא יישלח לחברות מכתב התראה בטרם הכרזה כחברה מפרה בגין אי תשלום אגרה לשנת 2020.

להזכירכם, חברה חייבת להגיש לרשם החברות דוח שנתי פעם בשנה, וזאת בתוך 14 ימים לאחר קיומה של האסיפה השנתית.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן