PDF להורדה

דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 34.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי  רשות התאגידים הודיעה, שהחליטה להקפיא עד לתאריך 26 באפריל 2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות.

יובהר, כי אין בהודעה זו כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות וכי נכון למועד זה, יינקטו ביום 26 באפריל 2020 הסנקציות כלפי חברות שלא יפעלו לתיקון ההפרות מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת.

כמו כן, הודיעה רשות התאגידים, כי עם כניסתן לתוקף של תקנות לשעת החירום, מצבת כח האדם ברשות הצטמצמה משמעותית, ועל כן צפויים עיכובים בזמני הטיפול בבקשות המתקבלות ביחידות הרשות. בנוסף, לא ניתן יהיה לקבל שירות פרונטלי בכל לשכות הרשות, לכן אין לזמן תורים ללשכות.

לצפייה בהודעה מפורטת של רשות התאגידים בדבר שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני:

https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona_corporations_authority?fbclid=IwAR1jZvFpaC4ZUIZJznOu6DPUxcehyNWXMNKnoSxebW37zgQkFwuoQYqe1RA

 

  

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן