PDF להורדה

דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 51.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות התאגידים, כי עקב ההגבלות שהוטלו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, החליטה הרשות להקפיא פעם נוספת את הליכי ההכרזה על חברות כ"חברות מפרות חוק" וכן הוקפאה העברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות – כל זאת עד ליום ה-31 במאי 2020.

נזכיר, כי  חובה על כל חברה לעדכן את רשם החברות בשינויים מסוימים המתבצעים בה, להגיש דוח עדכון פרטים שנתי ולשלם אגרה שנתית[1]. רשות התאגידים רשאית להכריז על חברה, שאינה מקיימת את חובותיה, כ"חברה מפרת חוק" ולהטיל סנקציות שונות כלפי אותה חברה, כולל עיצומים כספיים.

יודגש, כי רשות התאגידים הבהירה כי אין בהודעה זו כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות וכי לאחר ה-31 במאי 2020, יינקטו סנקציות כלפי החברות שלא יפעלו לתיקון ההפרות מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 16/20.

דילוג לתוכן