PDF להורדה

דוח מס 2018 לחברי קיבוץ החייבים בהגשת דוחות

שנה: 2019

מספר החוזר: 78.2019


לאחר פרסום טופס 1301 לשנת 2018 והתוספות המתייחסות לחברי קיבוץ[1], עולה כי לגישת רשות המסים, על חבר קיבוץ המחויב בהגשת הדוח להגיש דוח "אפס" בגין הכנסות השייכות לקיבוץ.

בהתאם לגישה זו של רשות המסים:

  • החבר העצמאי – הואיל והחבר העצמאי מחויב לנהל פנקסי חשבונות על פי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה ובהגשת דוח לפקיד השומה על פי סעיף 131 לפקודה – יידרש החבר, בסוף השנה, להעביר את הכנסתו החייבת (ואת נקודות הזיכוי) לדוח המס של הקיבוץ – וההכנסה החייבת שלו בדוח האישי בגין פעילותו כעצמאי לאחר העברתה לקיבוץ – זו שתדווח לפקיד השומה, תהא – אפס.
  • הקיבוץ – הקיבוץ יתחייב לקלוט את ההכנסה החייבת של החבר העצמאי בדוח המס שלו. דהיינו, חישוב המס ותשלומו, בגין ההכנסות של החברים העצמאיים, שדווחו לקיבוץ – ייעשו במסגרת שומת הקיבוץ.

נקודות ביחס להתנהלות השוטפת של הקיבוץ מול החברים העצמאיים:

  • מקדמות מס הכנסה – הקיבוץ צריך להיערך לקבלת מקדמות מהחברים על חשבון המס, במקום תשלום מקדמות שוטפות למס הכנסה. המשמעות הינה, שחברים שדיווחו בעבר על הכנסתם בנפרד וכעת ידווחו דרך הקיבוץ – צריכים להודיע על כך לפקיד השומה ולטפל בביטול המקדמות.
  • ביטוח לאומי – צפוי, כי מס הכנסה ידווח לביטוח לאומי על ההכנסה החייבת כפי שדווחה בדוח האישי של החבר – דהיינו, אפס. במקרה כזה, ייתכן וביטוח לאומי יחזיר את המקדמות ששולמו על ידי החבר, ישנה את מעמד/סיווג החבר לעצמאי שלא עונה להגדרה וישנה את סכום המקדמות השוטפות בהתאם.

במצב דברים זה החבר לא יהיה מבוטח לעניין ביטוח לאומי. על מנת למנוע מקרים כאלו – על החבר (או מייצגו) לפנות לביטוח לאומי עם חישוב ההכנסה החייבת, כפי שנרשמה בקיבוץ, להסדרת העניין.

חשוב להדגיש:

  • במקרה ולחבר קיבוץ יש הכנסות חייבות שעליהן הוא אינו מדווח ואינו מעביר לקיבוץ ועליהן הוא נישום בנפרד (לדוגמה, משוק ההון ומשכר דירה) – לגבי הכנסות אלו חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר וייפרט את הכנסותיו אלו במסגרת טופס 1301.
  • הכנסות חברי הקיבוץ, הכוללות: הכנסות מיגיעה אישית (השייכות לקיבוץ), רווחים שחולקו לחברים והכנסה שמשויכת לחברים (המשמשת לטובת כלל החברים) – ימוסו באמצעות דוח המס של הקיבוץ.

דוגמאות למקרים אפשריים:

מקרה 1 – חבר קיבוץ חייב בהגשת דוח (עצמאי, שכיר בעל הכנסה גבוהה וכדומה), בן/ת זוגו חבר/ת קיבוץ שכיר/ה (ללא חובת הגשת דוח).

בטופס 1301 יש למלא את הנתונים הבאים:

בחלק העליון – יש לציין את הכנסות שני בני הזוג.

בשדות הרלבנטיים להכנסות – יש לרשום אפס.

מקרה 2 – חבר קיבוץ חייב בהגשת דוח (עצמאי שכיר בעל הכנסה גבוהה וכדומה), בן/ת זוגו חבר/ת קיבוץ עובד/ת פנים (ללא חובת הגשת דוח).

בטופס 1301 יש למלא את הנתונים הבאים:

בחלק העליון – יש לציין את הכנסת החבר החייב בהגשת דוח, ובהכנסת בן/ת הזוג יש לרשום אפס.

בשדות הרלבנטיים להכנסות – יש לרשום אפס.

מקרה 3 – חבר קיבוץ חייב בהגשת דוח (עצמאי שכיר בעל הכנסה גבוהה וכדומה), בן/ת זוגו לא חבר/ת קיבוץ.

בטופס 1301 יש למלא את הנתונים הבאים:

בחלק העליון  – יש לציין את הכנסת החבר החייב בהגשת דוח, ובהכנסת בן/ת הזוג לא למלא.

בשדות הרלבנטיים להכנסות – יש לרשום אפס.

מקרה 4 – חבר קיבוץ, שאינו חייב בהגשת דוח (שכיר, עובד פנים וכדומה), בן/ת הזוג של החבר/ה אינו חבר/ת קיבוץ וחייב בהגשת דוח (עצמאי, שכיר בעל הכנסה גבוהה וכדומה).

בן/ת הזוג של החבר/ה ירשום בטופס 1301 – בשדות הרלבנטיים להכנסות – את הכנסותיו בלבד ויציין כי בן/ת הזוג חבר/ת קיבוץ.

מקרה 5 – שני בני הזוג חברי קיבוץ ומחויבים בהגשת דוח (עצמאיים, שכירים בעלי הכנסה גבוהה וכדומה).

בטופס 1301 יש למלא את הנתונים הבאים:

בחלק העליון – יש לציין את הכנסות שני בני הזוג.

בשדות הרלבנטיים להכנסות – יש לרשום אפס.

מקרה 6 – חבר קיבוץ שבבעלותו חברה והוא מושך משכורת (כשכיר) ומקבל דיבידנד (הכנסה פרטית).

בטופס 1301 אין לרשום את הכנסותיו כשכיר (כמו עובד חוץ), יש לרשום את הכנסתו מדיבידנד (הכנסה פרטית שאינה מדווחת במסגרת הקיבוץ).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 58/19.

דילוג לתוכן