PDF להורדה

דוח מס 2018 לחברי קיבוץ החייבים בהגשת דוחות – מסמכים נלווים

שנה: 2019

מספר החוזר: 91.2019


בהמשך לחוזרנו 78/19 בדבר "דוח מס 2018 לחברי קיבוץ החייבים בהגשת דוחות" – מצורפים לחוזר זה דוגמה לנוסח המסמך שעל הקיבוץ למלא ולחתום לרשות המסים: "שנת המס 2018 – דיווח על הכנסת חבר קיבוץ עצמאי לקיבוץ" וכן דוגמה למסמך הנלווה, אשר ייחתם על ידי החבר לפני חתימת הקיבוץ על הטופס לרשות המסים.

נזכיר, כי בהתאם לגישת רשות המסים, כפי שבאה לידי ביטי בטופס 1301 לשנת 2018 – חבר קיבוץ המחויב בהגשת הדוח להגיש דוח "אפס" בגין הכנסות השייכות לקיבוץ:

  • החבר העצמאי – הואיל והחבר העצמאי מחויב לנהל פנקסי חשבונות על פי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה ובהגשת דוח לפקיד השומה על פי סעיף 131 לפקודה – יידרש החבר, בסוף השנה, להעביר את הכנסתו החייבת (ואת נקודות הזיכוי) לדוח המס של הקיבוץ – וההכנסה החייבת שלו בדוח האישי בגין פעילותו כעצמאי לאחר העברתה לקיבוץ – זו שתדווח לפקיד השומה, תהא – אפס.
  • הקיבוץ – הקיבוץ יתחייב לקלוט את ההכנסה החייבת של החבר העצמאי בדוח המס שלו. דהיינו, חישוב המס ותשלומו, בגין ההכנסות של החברים העצמאיים, שדווחו לקיבוץ – ייעשו במסגרת שומת הקיבוץ.

חשוב להדגיש:

  • כמפורט במסמכים הנלווים, מומלץ, שהקיבוץ יקבע נוהל מסודר לגבי התנהלות החבר, לרבות דרך תשלום המקדמה בגין הרווח המדווח וחתימה על מסמך לקיבוץ.
  • התחיבות הקיבוץ לדווח על ההכנסה, בדרך של חתימת הקיבוץ על המסמך לפקיד השומה, תינתן רק לאחר שהחבר העצמאי מילא את מלוא מחוייבויותיו.
  • בגין הכנסות חייבות של חבר קיבוץ, שעליהן הוא אינו מדווח ואינו מעבירן לקיבוץ, ועליהן הוא נישום בנפרד (לדוגמה, משוק ההון ומשכר דירה) – החבר נישום בדומה לכל נישום אחר וייפרט את הכנסותיו אלו במסגרת טופס 1301[1].
  • הכנסות חברי הקיבוץ, הכוללות: הכנסות מיגיעה אישית (השייכות לקיבוץ), רווחים שחולקו לחברים והכנסה שמשויכת לחברים (המשמשת לטובת כלל החברים) – ימוסו באמצעות דוח המס של הקיבוץ.

דוגמאות למקרים אפשריים – ראו בחוזרנו האמור לעיל.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 58/19.

דילוג לתוכן