PDF להורדה

גיל הפרישה לנשים יועלה החל מה-1 בינואר 2022

שנה: 2021

מספר החוזר: 122.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2021-2022[1], נקבע שינוי בחוק הביטוח הלאומי, הקובע, שהחל מה-1 בינואר 2022, יועלה בהדרגה גיל הפרישה לנשים.

המתווה בחוק החדש מעלה את גיל הפרישה של נשים שנולדו מיום 1 בינואר 1960 ואילך – מגיל 62 לגיל 65 בהדרגה (ראו בנספח להלן).

נזכיר, כי החל מגיל הפרישה, אזרח המבוטח בביטוח הלאומי זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק (בכפוף לתנאים שונים). כמו כן, שיעורי דמי הביטוח הלאומי יורדים וניתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי (כולל החלק בגין ביטוח הבריאות) בגין הפנסיה ובגין הכנסות פסיביות.

גיל הפרישה של גברים – 67 שנים.

יצוין, כי גיל פרישת חובה נשאר 67, הן לגברים והן לנשים.

יובהר, כי מבוטח שלא זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה, בגלל שיש לו הכנסות גבוהות, בגיל 70 יהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

 

 

[1] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021.

דילוג לתוכן