PDF להורדה

גילוי דעת בעניין כפיפות האגודות השיתופיות לדינים נוספים על דיני האגודות השיתופיות

שנה: 2022

מספר החוזר: 33.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות פרסמה גילוי דעת בעניין כפיפות האגודות השיתופיות לדינים נוספים על דיני האגודות השיתופיות.

כידוע, התנהלות אגודה שיתופית מוסדרת על ידי הוראות תקנונה ובאמצעות החלטות המתקבלות ברשויות האגודה. זאת, בנוסף להוראות פקודת האגודות השיתופיות, והכללים והתקנות אשר נחקקו מכוחה.

גילוי הדעת נועד להזכיר לאגודות – ובכלל זה לרשויות האגודה, לממלאי התפקידים וליועצים המקצועיים שלהן, כי יש תמיד לבדוק ולנהוג על פי החקיקה הרלבנטית שאינה חקיקה ישירה בדיני אגודות שיתופיות, בפרט, ואת הדין החל בכלל.

בגילוי הדעת דוגמאות לאמור.

 

לגילוי הדעת – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן