PDF להורדה

גיוס הון באמצעות איגוח תזרים מזומנים של מערכת סולארית

שנה: 2020

מספר החוזר: 96.2020


בתקופה זו, בה יש חוסר ודאות לגבי התפתחות המצב הכלכלי, הן בשווקים הריאליים והן בשווקים הפיננסיים, נדרש כל קיבוץ לעשות חושבים מחדש לגבי תכניותיו הפיננסיות ולוודא, כי יש בידיו יתרות כספים נזילות למקרה של הרעת המצב הכלכלי בעתיד, וכן לצורך השקעות.

מוצע לקיבוצים, שבבעלותם מערכות סולאריות באסדרות התעריפיות, והם נדרשים למקורות מימון מיידיים, לבחון אפשרות להשתמש בתזרים המזומנים החזוי מהמערכות הסולאריות לצורך גיוס הון על חשבון איגוח (גיוס מימון באמצעות אגרת חוב) של תזרים המזומנים החזוי מהמערכת הסולארית.

אנו מקדמים "איגום" של מספר קיבוצים המעוניינים לבחון את המודל המוצע, ולאגח את תזרים המזומנים העתידי מהמערכת הסולארית למועדון ההשקעות "חומה ומגדל", המרכז השקעות משותפות של קיבוצים המעוניינים בכך. תזרימי המזומנים העתידיים יירכשו על ידי המועדון לתקופה ארוכה ובתשואה של כ-7%.

דוגמה

להלן אומדן נתונים פיננסיים למערכת סולארית באסדרה תעריפית של 45 אגורות, בהספק מצטבר של 1 MWp:

במודל זה הקיבוץ יכול לקבל כיום סכום של כ-7.5 מיליוני ש"ח בגין תזרים המזומנים העתידי של המערכת הסולארית.

דגשים

  • הכוונה הינה שהקיבוץ יאגח שיעור של כ-75%-50% מתזרים המזומנים החזוי מההספק של המערכות שיכנסו למודל זה – כך תשמר זהות אינטרסים בין הקיבוץ למועדון.
  • ניתן לאגח גם את חלקו של הקיבוץ בתזרים המזומנים של מערכת סולארית שהוקמה בשותפות עם שותף חיצוני.
  • ניתן לבצע את האיגוח הן לאחר השלמת ההקמה וההפעלה של המערכת הסולארית והן בשלבי הייזום (כתחליף למימון בנקאי).
  • אחד מהיתרונות של גיוס מימון במודל זה, הינו שלא מדובר במכירת נכסים של הקיבוץ בצורה "פרמננטית" (כיוון שבתום תקופת ההסכם, הקיבוץ נשאר עם המערכת והגגות בבעלותו).

 

קיבוצים, שבבעלותם מערכות סולאריות תעריפיות (מערכות פועלות או כאלו שבשלבי הקמה), ומעוניינים לבחון גיוס מימון במודל המוצע, מוזמנים לפנות אלינו.

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן