PDF להורדה

גיוס הון באמצעות איגוח תזרים מזומנים של מערכות סולאריות ו/או דמי שימוש בקרקע שמשמשת לפרויקטים של אנרגיה

שנה: 2020

מספר החוזר: 140.2020


מוצגת להלן הצעה לקיבוצים להם מערכות סולאריות באסדרות התעריפיות, ו/או תקבולים בגין קרקע המשמשת לפרויקטים של אנרגיה (סולארי ו/או רוח) והם נדרשים לגיוס הון, לבחון אפשרות להשתמש בתזרים המזומנים החזוי מהפרויקט לצורך גיוס הון על חשבון איגוח (גיוס הון באמצעות אגרת חוב) של תזרים המזומנים החזוי מהמערכת הסולארית ו/או מהקרקע.

האיגוח יבוצע על ידי "איגום" של מספר פרויקטים של קיבוצים המעוניינים לגייס הון במודל המוצע, אשר יאגחו (ימכרו) את תזרים המזומנים העתידי החזוי מהפרויקט למועדון ההשקעות "חומה ומגדל", המרכז השקעות משותפות של קיבוצים המעוניינים בכך.

תזרימי המזומנים העתידיים ירכשו על ידי מועדון ההשקעות לתקופה ארוכה של עד 25 שנים, בשיעור היוון שיוסכם בין הצדדים בהתאם לסיכונים, שיטת ההצמדות של התקבולים ועוד.

לדוגמה, ההון שניתן לגייס עבור תזרים מזומנים מלא של פרויקטים סולאריים הינו כ-7-7.5 מיליוני ש"ח לכל MWp של מערכות סולאריות תעריפיות בתעריף הזנה לרשת של 0.45 ש"ח וכ-1- 1.5 מיליוני ש"ח לכל 100 אלפי ש"ח מדמי שימוש בקרקע (בכפוף לתקופת הפרויקט).

הכוונה הינה שהקיבוץ יאגח שיעור 50% עד 75% מתזרים המזומנים החזוי וכך תשמר זהות אינטרסים בין הקיבוץ למועדון ההשקעות והקיבוץ ימשיך לקבל חלק מהכנסות הפרויקט גם בעתיד.

היתרונות של גיוס מימון במודל זה, הינם שלא מדובר במכירת נכסים של הקיבוץ בצורה "פרמננטית", כיוון שבתום תקופת ההסכם, הקיבוץ נשאר עם המערכות והגגות בבעלותו  כמו כן מדובר בגיוס הון עבור כל תזרים המזומנים לתקופה ארוכה, להבדיל ממימון בנקאי שהינו רק כנגד חלק מעלות ההשקעה ולתקופה של כ-10 שנים.

גיוס הון במודל המוצע יכול להוות אלטרנטיבה לצרכי מימון להשקעות יצרניות (למשל הרחבת רפתות), השקעות לצרכי הסדרת נדל"ן (חלופת האגודה ועוד) וכן ככלי להשקעות נוספות בתחומי האנרגיה, כגון מימוש אופציה לשותפות בפרויקטים קרקעיים ו/או על גבי מאגרים ועוד.

מועדון ההשקעות נמצא בתהליך מתקדם של גיוס "תיק פרויקטים" לצורך השלמת תהליך האיגוח.

קיבוצים להם מערכות סולאריות תעריפיות (מערכות פועלות או כאלו שבשלבי הקמה), או שהם זכאים לדמי שימוש בקרקע בגין פרויקטים סולאריים ו/או פרויקטים של טורבינות רוח ומעוניינים לבחון גיוס מימון במודל המוצע, מוזמנים ליצור עמנו קשר בהקדם.

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747,       alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר: 052-5736431,    yossi@mbtcpa.co.il

נמרוד דגן, מנהל הפרויקט מטעם מועדון ההשקעות "חומה ומגדל":  052-3713425

דילוג לתוכן