PDF להורדה

בקשה לתשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישוביי ספר בדרום ובצפון הארץ בשל מלחמת "חרבות ברזל'

שנה: 2023

מספר החוזר: 102.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי בכדי לסייע לבעלי העסקים ביישוביי הספר, בדרום ובצפון הארץ, בהתמודדות עם המצוקה התזרימית, שנוצרה להם בשל המצב הביטחוני, פתחה רשות המסים מערכת המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף", שנגרם במלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת התביעה.

את הבקשה ניתן להגיש עד ל-15 בנובמבר 2023. לאחר מכן ניתן יהיה להגיש תביעה לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, או בכפוף לתקנות (הוראת השעה).

עם קבלת הבקשה, קרן הפיצויים תחשב את סכום המקדמה ותעביר אותו תוך 7 ימי עסקים.

יצוין, כי בעלי עסקים לא נדרשים לבצע כל חישוב. קרן הפיצויים תבצע באופן אוטומטי את חישוב המקדמה בשני המסלולים (שכר ומחזורים), בהתבסס על הנתונים הקיימים במערכות המחשוב של רשות המסים, ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר.

מי יכול להגיש את הבקשה – בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה זכאים להגיש תביעה.

איך מגישים את הבקשה – בעלי עסקים יצהירו בטופס הבקשה המקוון למקדמה, כי נגרם להם נזק עקיף בגלל מלחמת "חרבות ברזל" ויהיה עליהם להגיש תביעה עבור נזק זה.

תקרת המקדמה – 500,000 ש"ח.

שימו לב, עוסקים אשר מדווחים למע"מ באיחוד עוסקים – המקדמה תחושב לפי מסלול שכר ובהתאם לתיק הניכויים של העוסק.

במקרים בהם בעלי העסקים נדרשים למקדמה גבוהה יותר, באפשרותם לפנות עם הסברים בפנייה מקוונת.

יובהר, כי מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לניזוקים, לאחר הגשת תביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.

למידע על דרך חישוב המקדמה והגשת הבקשה – לחצו כאן

לקבלת הצהרת העוסק ומילוי פרטי תאגיד לקראת הגשה באמצעות ברית פיקוח-מבט – יש לפנות אל:

סניף יגור – סיגל יפרח / רו"ח סילביה רוטברט   sigal@britcpa.co.il / silvia@britcpa.co.il

סניף חצור – ענת אגוזי  anatb@britcpa.co.il

סניף צמח – אלינור דוננפלד  elinor@britcpa.co.il

סניף דרום – אילנה כהן / רו"ח אליאב יוסף   ilanac@britcpa.co.il / eliav@britcpa.co.il

דילוג לתוכן