PDF להורדה

בקשה לתשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישוביי ספר בדרום ובצפון בשל המלחמה עבור נובמבר – דצמבר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 137.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פתחה את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף, שנגרם בשל מלחמת "חרבות ברזל", לעסקים ביישוביי ספר בדרום ובצפון הארץ, עבור החודשים נובמבר – דצמבר 2023[1].

ברשימת הזכאים הנוכחית הוכללו יישובים נוספים, שלא הוכללו ברשימת הזכאים לחודש אוקטובר. רשימה מלאה של הישובים המזכים במקדמה מופיעה באתר רשות המסים.

בהתאם לחוק, בעלי עסקים ביישוביי ספר, שנגרם להם נזק כלכלי בשל מלחמה, יכולים לתבוע פיצוי מלא בגין הנזק הכלכלי שנגרם להם – נזק עקיף. מתוך רצון לסייע לבעלי עסקים אלו בהתמודדות עם המצוקה התזרימית, שנוצרה כתוצאה מהמלחמה, מאפשרת קרן הפיצויים לעסקים ביישוביי ספר, בדרום ובצפון הארץ, להודיע על נזק ולבקש מקדמה לפני הגשת תביעה.

את הבקשה ניתן להגיש עד ל-31 בינואר 2024.

בעלי עסקים, העונים על התנאים הבאים – יכולים להגיש בקשה:

  • מיקום העסק ביישוב ספר בדרום ובצפון הארץ, שפונה לפני החלטות הממשלה וביישוביי ספר באזור קו העימות, בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון.
  • לעסק נגרם נזק עקיף בשל המלחמה.
  • העסק עונה על תנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש, בכלל זה הפסקת פעילות.

הגשת הבקשה – על בעלי העסקים להודיע שהם מבקשים מקדמה ולהצהיר כי בהמשך יגישו תביעה (ומסכום הפיצויים יופחת סכום המקדמה).

חישוב המקדמה – רשות המסים, על סמך הנתונים שבידה, תערוך חישוב בשני מסלולים (שכר ומחזורים) ותשלם את המקדמה המקסימלית (למעט בעלי עסקים מענפים מסוימים שיקבלו מקדמה לפי תחשיב של מסלול שכר). יש לשים לב כי במסגרת ההגשה, בעל העסק יצהיר על שיעור הירידה בפעילות.

תקרת המקדמה – מיליון ש"ח. במקרים בהם בעלי העסקים נדרשים למקדמה גבוהה יותר, באפשרותם לפנות עם הסברים בפנייה מקוונת.

יודגש, כי באיחוד עוסקים – המקדמה תחושב לפי מסלול שכר ובהתאם לתיק הניכויים של העוסק. יש לוודא, כי היקף המקדמות אינו עולה על הנזק העקיף שנגרם – אחרת תידרשו להחזר הסכום.

יובהר, כי מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לניזוקים, לאחר הגשת תביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

[1] לגבי חודש אוקטובר ראו חוזרנו 102/23.

דילוג לתוכן