PDF להורדה

בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – מסלול מחזורים – עדכון

שנה: 2024

מספר החוזר: 28.2024


מסלול המחזורים הינו מסלול המאפשר הגשת בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף עבור עסקים, אשר נמצאים באזור המיוחד, כפי שהוגדרו על ידי המדינה, ולתקופות הרלבנטיות (נכון להיום, אוקטובר – דצמבר 2023).

הפיצוי יינתן בגין נזק, שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים, שהוא תוצאה של מלחמת "חרבות ברזל", ולא מכל גורם אחר. חישוב הפיצויים מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2022 (בהתאם לשיטת הדיווח של הניזוק), בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל / פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.

את הבקשה לפיצויים יש להגיש בטופס מקוון באתר רשות המסים, על ידי הניזוק או מייצגו הרשום ברשות המסים.

אופן חישוב הפיצוי

 

כלומר, סכום הפיצוי הינו ההפרש בין מחזור ההכנסות בתקופת הבסיס למחזור ההכנסות בתקופת הפיצוי, כפול משלים ההוצאה הנחסכת, כפול מקדם עליו נפרט בהמשך.

 

 

 

 

 

 

נוסחת משלים ההוצאה הנחסכת:

 

 

 

 

 

 

כלומר, משלים ההוצאה הנחסכת הינו המשלים של שיעור התשומות השוטפות מהכנסות 2022 מוכפל ב-85% ובנוסף שיעור הוצאות השכר הנחסכות מהכנסות 2022.

 

 

 

 

 

 

 

נוסחת הוצאות שכר נחסכות:

כלומר, הוצאות השכר[1] הנחסכות הן ההפרש החיובי שבין היקף השכר בתקופת הבסיס לדיווח על היקף שכר בחודשים המקבילים בתקופת הזכאות כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסק (דיווח בטופס 102). ההפרש יוכפל ב-12 ((או ב-6 חודשים במידה ומדובר על חודשיים) ויוכפל ב-1.25 (מקדם הוצאות מעביד).

סך סכום הוצאות השכר הנחסכות לא יעלה על 1.25 מסכום השכר ששולם ב-2022 ובנוסף, יופחתו סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק לשם החזר תגמולי מילואים.

לגבי עוסקים חדשים / בעלי סניפים – ישנן הנחיות ספציפיות בהוראות הביצוע אותן יש לקחת בחשבון בעת חישוב הפיצוי המגיע.

מקדם החישוב

לאור העובדה, שהאזור המיוחד הרלבנטי למסלול המחזורים כולל גם את יישובי קו העימות וגם יישובים של 7 – 40 ק"מ מגבול הרצועה, אשר לטענת משרד האוצר ורשות המסים לא נפגעו כלכלית בחודש דצמבר במידה הדומה לזו של אוקטובר-נובמבר – התקנות קובעות, כי עוסקים באזורים אלו (7 – 40 ק"מ) מגבול הרצועה, לא יקבלו 100% מהנוסחה אלא 75% ממנה בחישוב נובמבר – דצמבר בלבד.

יצוין, כי דבר זה משפיע גם על תקרת הפיצוי האפשרית עבור עוסקים באזורים אלו.

תקרת הפיצוי

עבור אזורי קו עימות תקרת הפיצוי הינה 2.5 מיליון ש"ח לחודש (ובהתאם 5 מיליון ש"ח לשני חודשים).

עבור אזור מיוחד, שאינו קו עימות (7 – 40 ק"מ מגבול הרצועה) – תקרת הפיצוי הינה 2.5 מיליון ש"ח לחודש, ולחודש דצמבר התקרה הינה לפי תקרת מסלול ההוצאות המזכות (כלומר 2.5 מיליון ש"ח לנובמבר ועוד תקרת הפיצוי של מסלול ההוצאות המזכות הנעה בין 600 אלפי ש"ח ל-1.2 מיליון ש"ח לחודש).

מסמכים לצירוף

חובה לצרף אסמכתאות להכנסות הוניות ככל שישנן (שנת 2022 ואוקטובר 2023).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועדי הגשת התביעות

הגשת התביעה לחודש אוקטובר 2023 – עד ל-19 באפריל 2024.

הגשת התביעה לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 – עד ל-15 למאי 2024.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

[1] הוצאות השכר יכללו את כל העובדים שלא שולם להם שכר על ידי העוסק בתקופת הזכאות, בין אם הם פוטרו, יצאו לחל"ת, יצאו לחופשה או הופסקה עבודתם בכל דרך אחרת בתקופה זו.

דילוג לתוכן