PDF להורדה

בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – מסלול שכר

שנה: 2023

מספר החוזר: 130.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. בחוזר זה נפרט וניתן דגשים למסלול הירוק – שכר.

מסלול השכר פתוח עבור עסקים, המעסיקים עובדים המתגוררים במרחק בין 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה וכן עובדים המתגוררים באזור קו העימות בצפון יישובי רמת הגולן, לפי רשימת יישובים מפורטת[1].

המסלול פתוח בגין התקופה של חודש אוקטובר 2023, בלבד, וייתכן כי יפתח שוב גם לחודש נובמבר, אך בהתאם למגבלות גאוגרפיות אחרות, אשר יעודכנו בהמשך.

את הבקשה לפיצויים יש להגיש בטופס מקוון באתר רשות המסים, על ידי הניזוק או מייצגו הרשום ברשות המסים. הגשת התביעה אפשרית עד ל-19 במרץ 2024.

יצוין, כי הגשת בקשה במסלול הוצאות קבועות (המשכיות עסקית)[2], לצד הגשה במסלול שכר, מתאפשרת לעוסק שעסקו נמצא במרכז הארץ, אשר הגיש תביעה במסלול הוצאות קבועות, והוא מעסיק עובד הגר ביישוב שפונה מכוח החלטות הממשלה.

עוסק זה יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה מכוח תקנות הוראת השעה עבור אותו עובד.

לצורך כך על העוסק להגיש בקשה לבדיקת זכאות לפתיחת מסלול שכר עבור אותו עובד. בתביעה אותה יגיש הוא יוכל לתבוע את מלוא השכר ששילם לעובד בגין ימי ההיעדרות שלו בשל המצב הביטחוני. ההחזר בגין השכר ששולם, ישולם למעסיק, בקיזוז החלק ששולם בחישוב השכר המזכה עבור אותו עובד (לפי החוק, השכר עבור כלל העובדים משולם במכפלת 75% ובמכפלת שיעור ירידת המחזורים, לפיכך, יושלם לאותו עובד חלק שכר שלא שולם במסגרת התביעה לפי חוק זה).

יובהר, כי ניתן להגיש בקשה לקבלת פיצויים באחד משלושת המסלולים הירוקים הבאים: מסלול שכר, מסלול מחזורים ומסלול חקלאים.

חישוב מסלול שכר

החישוב הינו לפי סך של עד 520 ש"ח ליום עבודה מלא / יחסי[3] כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד.

כיצד נקבע יום היעדרות של עובד?

  • במידה והעובד מתגורר ביישוב שפונה על ידי המדינה או שמקום העבודה שלו פונה במסגרת ארבעת החלטות הממשלה הרלבנטיות – כל יום אשר לא הגיע למקום העבודה.
  • במידה ואינו מתגורר או מועסק באחד מהיישוביים המפונים, עליו לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
  • עובד במוסד חינוך שנסגר או שהיה איסור על התקהלות.
  • השגחה על ילד – גיל הילד אינו עולה על 14 ובן הזוג עובד או שהילד בחזקתו הבלעדי של ההורה.
  • אדם עם מוגבלות.

על העובד לדעת כי יהיה עליו להצהיר על ימי ההיעדרות.

חשוב! עובד אשר עבד מחוץ לעסק או בביתו, לא ייחשב כיום היעדרות.

מיהו ניזוק חוץ – ניזוק מחוץ לאזור המיוחד, שהעובד תושב האזור המיוחד, יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול שכר (ובנוסף, מסלול הוצאות קבועות כפי שמותר לו על פי חוק).

קיבוצים

ניתן להגיש עבור כל עובד שכיר בקיבוץ.

– אך רק חברי קיבוץ העובדים בפעילויות היצרניות, זכאים להצהיר על ימי היעדרות.

– פעילות החינוך הינה פעילות יצרנית.

הגשת בקשה

לבקשה יש לצרף גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.

המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק.

יודגש, כי תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי ימי ההיעדרות.

לאור ניסיון העבר מומלץ לבקש כבר עכשיו מהעובדים למלא מסמך פנימי שבו העובד מצהיר על ההיעדרות. זאת על מנת להימנע מדרישה בעתיד של רשות המסים להצהרה של עובדים שזה מכבר סיימו את עבודתם או שאינם מוכנים להצהיר מסיבות כאלו ואחרות.

עבור עובדים זרים – יש למלא "הצהרת עובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני באזור המיוחד", ולהעלות את המסמך למערכת בעת הגשת הבקשה.

 

למסמך "הצהרת עובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני באזור המיוחד" – לחצו כאן

למעוניינים ב"גיליון עזר לחישוב פיצוי במסלול שכר" – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

[1] יישובים לפי תוספת שניה, שלישית ורביעית כפי שמופיע בהוראת ביצוע מס' 3/2023 של רשות המסים.

[2] ראו חוזרנו 123/23.

[3] במקרה כזה יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו נעדר העובד, ובלבד שההיעדרות לא פחותה משעה.

דילוג לתוכן