PDF להורדה

בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – מסלול מחזורים

שנה: 2023

מספר החוזר: 129.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. בחוזר זה נפרט וניתן דגשים למסלול המחזורים.

מסלול המחזורים פתוח עבור עוסקים הממוקמים במרחק בין 0 ל-40 ק"מ מגבול רצועת עזה וכן עסקים הממוקמים באזור קו העימות בצפון יישובי רמת הגולן, והוגדרו כזכאים להגשת בקשה במסלול זה.

המסלול פתוח בגין התקופה של חודש אוקטובר 2023, בלבד, וייתכן כי ייפתח שוב גם לחודש נובמבר, אך בהתאם למגבלות גאוגרפיות אחרות, אשר יעודכנו בהמשך.

הפיצוי יינתן בגין נזק שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים שהוא תוצאה של מלחמת "חרבות ברזל", ולא מכל גורם אחר. חישוב הפיצויים מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת 2022 (בהתאם לשיטת הדיווח של הניזוק), בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל / פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.

תקרת הפיצוי הינה 2.5 מיליון ש"ח.

את הבקשה לפיצויים יש להגיש בטופס מקוון באתר רשות המסים, על ידי הניזוק או מייצגו הרשום ברשות המסים. הגשת התביעה אפשרית עד ל-19 במרץ 2024.

יצוין, כי עוסקים אשר עומדים בקריטריונים של מסלול הוצאות קבועות (המשכיות עסקית)[1] או מסלול אדום – זכאים להגיש באחד המסלולים האלה, אך ייתכן כי בהמשך לא יוכלו לחזור ולהגיש במסלול אחר – לכן יש לבדוק זכאות, כדאיות ובחינת המסלולים גם בראייה נרחבת לאורך תקופה.

[1] ראו חוזרנו 123/23.

לאופן חישוב הפיצוי ומסמכים לצירוף , לצפייה בקובץ החוזר ב- PDF.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

[1] ראו חוזרנו 123/23.

[2] הוצאות השכר יכללו את כל העובדים שלא שולם להם שכר על ידי העוסק בתקופת הזכאות, בין אם הם פוטרו, יצאו לחל"ת, יצאו לחופשה או הופסקה עבודתם בכל דרך אחרת בתקופה זו.

דילוג לתוכן