PDF להורדה

בעל עסק מחויב לוודא כי עובדיו מודעים להוראות רישום תקבולים ומבצעים אותן

שנה: 2020

מספר החוזר: 139.2020


ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי[1] הקובע שעל בעל עסק, שעובדיו מקבלים תקבולים מלקוחות, להדריכם בטרם יתחילו בעבודתם בדבר נהלי רישום תקבולים וכן עליו לוודא שהם מבצעים אותם.

יודגש, כי פקיד השומה רשאי לפסול ספרי נישום בשל אי רישום תקבול אחד בלבד!

על כן:

  • יש לוודא, כי כל עובד בעסק המקבל תקבולים והאמור למלא חשבונית/קבלה וכל מסמך אחר המחויב מטעם החוק ותקנותיו – מודע לכללי הוראות ניהול ספרים ולחשיבות הרישום התקין והמידי.
  • כמו כן, רצוי להחתים את העובד, מיד עם תחילת עבודתו, על "נוהל רישום תקבולים" בו מפורטות הוראות ניהול ספרים.
  • בנוסף, מומלץ לערוך לעובדים הדרכות תקופתיות לצורך רענון נהלים והדגשת השלכות הפרת הוראות החוק.

להלן עיקרי פסק הדין

ספרי מאפייה נפסלו על ידי פקיד השומה לאור טענות על אי רישום תקבול כדין, על ידי עובד המאפייה, בעת ביקורת סמויה של רשות המסים. לטענת בעל המאפייה, העובד טעה באופן הרישום, וכך לדוגמה רשם כמה קניות בקבלה אחת, וציין, כי מדובר בעובד חדש.

נפסק

יש לוודא שעובד חדש מכיר את ההנחיות בדבר אופן רישום תקבולי העסק, ללוות אותו ביומו הראשון ולעמוד לרשותו בכל שאלה. במקביל, יש להחתימו על טופס "הוראות למוכר", הכולל הנחיות מסודרות בדבר רישום תקבולים, לפני תחילת עבודתו בעסק. על בעל העסק לדאוג לקיום נהלי עבודה הדוקים המונעים שכחה או הזנחה של רישום תקבולים, כולל במצבי עומס וכדומה.

כמו כן, בפסק דין שוורץ[2] נקבע שעל בעל העסק לוודא, שההוראות לעובדים מתבצעות "הלכה למעשה" ועל בעל העסק לדאוג להנהגת סדרי עבודה בעסקו, אשר ימנעו את הפרת הוראות החוק בעניין רישום תקבולים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,    zohark@britcpa.co.il

 

[1]  ע"מ 34503-10-18, מ.י.ר ויז'ניץ בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן.

[2]  ע"א 378/85 פקיד שומה תל אביב נ' שוורץ.

דילוג לתוכן