PDF להורדה

בנק ישראל הודיע על הארכת התקופה בה ניתן לקבל אשראי ו/או לחדש אשראי בבנקים, בהעדר דוחות כספיים מבוקרים

שנה: 2020

מספר החוזר: 58.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי בנק ישראל קיבל את בקשת לשכת רואי חשבון והאריך בחודשיים את התקופה בה ניתן להעמיד אשראי לתאגיד בהיעדר דוחות כספיים מבוקרים.

נזכיר, כי לפי הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 311, הבנקים וחברות האשראי מחויבים בעת בחינת אשראי חדש או בעת חידוש, לוודא שקיבלו דוח כספי מעודכן. דוח נחשב כמעודכן אם הוגש עד 9 חודשים מיום הדוח.

כעת, כאמור לעיל, המפקחת על הבנקים הודיעה במסגרת "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)", כי הדוח הכספי "יחשב כמעודכן אם הוגש עד 11 חודשים ממועד הדוח הכספי".

המשמעות הינה, כי ביחס לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, הבנקים רשאים לחדש אשראי עד יום 30 בנובמבר 2020, גם אם טרם הוגש דוח כספי מעודכן.

 

 

 

 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

דילוג לתוכן