PDF להורדה

ביקורת שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

שנה: 2019

מספר החוזר: 101.2019


מפקחי משרד העבודה עורכים מידי שנה ביקורות שכר אצל מעסיקים בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה[1]. מניסיוננו, מנהלי התאגידים אינם מודעים למשמעויותיו של חוק זה ונקלעים למצבים של עבירה עליו. עם זאת, החוק מעניק הגנות למעסיקים מפני האחריות המוטלת עליהם במידה ויינקטו באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדים, ובכלל זה הסתמכות על בדיקות שכר, שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך.

נזכיר, כי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נכנס לתוקף בשנת 2012 ונועד להגביר ולייעל את אכיפת דיני העבודה. החידוש המרכזי בחוק התבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית. במסגרת האכיפה המנהלית נשלחות התראות מנהליות ומוטלים עיצומים כספיים על המעסיקים בגין אי ישום של דיני העבודה.

נציין, כי מעבר להטלת סנקציות אזרחיות ופליליות, לזיהוי תאגיד כמפר זכויות עובדים עשויות להיות משמעויות כבדות מאחר שהן עלולות, בין היתר, להגביל את ההשתתפות של התאגידים בתוכניות מענקים וסיוע, במכרזים ובעבודה מול משרדי הממשלה וחברות ממשלתיות, לרבות גופים כלכליים גדולים שמקפידים על אחריות חברתית, רשויות מקומיות ועוד.

בנוסף, החוק הטיל על מעסיקים, המזמינים שירותי כוח אדם בתחומי השמירה, ההסעדה והניקיון, את האחריות הישירה לשמירת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים אצלם. במסגרת החוק נקבעו סנקציות אזרחיות ופליליות כנגד מזמין השירות בגין הפרות חוקי עבודה, גם כאשר ההפרות מבוצעות על ידי הקבלנים ולא על ידי מזמין השירות.

על כן, לקראת תחילת השנה אנו ממליצים, שתבחנו את עמידתכם בהוראות החוק להגברת האכיפה.  כאמור, החוק מעניק הגנות למזמין השירות מפני האחריות המוטלת עליו במידה ויינקוט מראש באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדים, ובכלל זה הסתמכות על בדיקות שכר, שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך, שקיבל הסמכתו ממשרד העבודה.

במשרדינו הוקמה מחלקה לבדיקות שכר, שנועדה לתת פיתרון למעסיקים בדבר ציות לחוקי העבודה ובנסוף לתחומים נוספים בתחום יחסי העבודה, כגון: היבטים כלכליים בהעסקת עובדים, נושאים פנסיוניים, שיפור תהליכים והיבטי מיסוי שכר.

שירותי המשרד במחלקת בדיקות שכר

  • בדיקת שכר ספציפיות – בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך בגין תיקון ממצאי ביקורת יזומה על ידי משרד העבודה).
  • בדיקת שכר מורחבת – במטרה לספק מידע למנהלי הארגון מבעוד מועד על מידת הציות של הארגון לחוקי העבודה לגבי כלל המועסקים, תוך תיקון הליקויים, ובכך לצמצם את החשיפה של הארגון ומנהליו, באופן אישי, בפני הליכים מנהלתיים ופליליים (וזאת בנוסף לחשיפה האזרחית של הארגון כלפי עובדים שזכויותיהם הופרו).
  • אבחון כולל של מערכת השכר – בדיקות כלכליות לייעול מערכת השכר תוך שיפור תהליכי עבודה, לרבות בדיקות פנסיוניות למעסיקים ולעובדים.

עובדי המחלקה

אייל לבנת – רואה חשבון (משפטן) בעל הסמכה של בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.

הדר דיאור – רואת חשבון ובעלת הסמכה של בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה. מתמחה בבקרה על יישום החוקים החלים על יחסי עובד-מעביד.

אורנה כהן – כלכלנית ובעלת רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר. מתמחה בהיבטים הסוציאליים, כגון קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות וחברות הביטוח.

קובי אברהם – רואה חשבון ומבקר פנים, בעל ההסמכות הגבוהות ביותר כמבקר פנים. מתמחה בביקורת פנים למפעלים וארגונים ובשיפור וייעול תהליכים ארגוניים בכלל ומערכות שכר בפרט.

 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בודק שכר מוסמך בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח הדר דאור, בודקת שכר מוסמכת בטלפון 03-6382898,   hadard@mbtcpa.co.il

 

[1] החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע”ב-2011

דילוג לתוכן