PDF להורדה

ביקורות שכר על ידי משרד העבודה

שנה: 2019

מספר החוזר: 109.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד העבודה הגביר את הביקורת על אכיפת דיני העבודה על המעסיקים בנושאים שונים. לאחרונה נשלחים מכתבי התראה למעסיקים, שלא הפרישו פנסיית חובה לעובדיהם כחוק, או שנתגלו אצלם הפרות חוק בעניין זה. בנוסף, הוטלו על מעסיקים רבים עיצומים כספיים משמעותיים על הפרות של דיני העבודה.

במכתב ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה למעסיקים, שנחשדו כמי שלא קיימו את החובה לבטח את עובדיהם, או שנתגלו אצלם הפרות חוק – התבקשו המעסיקים לתקן את הליקויים, תוך המצאת חוות דעת של בודקי שכר מוסמכים על תיקון הליקויים.

נציין, כי במשרד העבודה מדגישים: "אי הפקדה לקרן הפנסיה מהווה פגיעה חמורה בזכויות הסוציאליות של העובדים ובזכאותם לקצבה בהגיעם לגיל פרישה ומנהל הסדרה ואכיפה רואה פגיעה זו בחומרה. מעסיקים שלא ישתפו פעולה באופן מלא עם מנהל ההסדרה ויפעלו בהתאם למכתב שנשלח להם ולא יבצעו את ההפרשות בהתאם יהיו חשופים להליכי אכיפה, לעיצומים כספיים ולסנקציות נוספות בהתאם לחוק".

נזכיר, כי הפרשת פנסיה חובה החלה משנת 2008, בעקבות הטלת צו הרחבה על הסכם קיבוצי כללי שנחתם בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים. על פי הצו, שתוקפו כחוק, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, בגוף פנסיוני על פי בחירתם. ההפרשות ממומנות בחלקן על ידי המעסיק (12.5%) ובחלקן על ידי העובדים (6%). הזכות לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד מעל גיל 21, ועובדת מעל גיל 20, שהשלימו שישה חודשי עבודה אצל מעסיק, אולם עובדים שיש להם קופת פנסיה קודמת, כעצמאים או כשכירים, זכאים להפרשה החל מהיום הראשון, כאשר ההפרשה מתבצעת לאחר שהושלמו שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק החדש.

כמו כן, נזכיר כי ניכוי כספים משכר העובדים ואי הפקדתם לקרן פנסיה מהווה עבירה פלילית.

במשרדינו פועלת מחלקה של בדיקות שכר אשר עומדת לרשותכם.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בודק שכר מוסמך בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח הדר דאור, בודקת שכר מוסמכת בטלפון 03-6382898,   hadard@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן