PDF להורדה

ביטול הגשת דיווחים ללא הזדהות לרשם העמותות

שנה: 2022

מספר החוזר: 92.2022


 

ברצוננו לעדכנכם, בהודעת רשות התאגידים – רשם העמותות וחל"צ, כי בקרוב תבוטל האפשרות להגיש בקשות לרשם העמותות ללא הזדהות – פרט להגשת דיווח על אסיפה כללית.

בהתאם לכללי העמותות[1] חברי ועד העמותה, מורשי החתימה של העמותה, מנכ"ל העמותה וכל מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל העמותה, רואה החשבון המבקר ועורך הדין של העמותה יוכלו להזדהות ולהגיש בקשות באתר הפעולות רק באם פרטיהם מעודכנים באופן תקין במערכת רשם העמותות (ניתן להגדיר עורך דין / רואה חשבון נוסף כבעל תפקיד המוסמך לדווח בשם העמותה).

יצוין, כי באתר גיידסטאר ניתן לבדוק מי מעודכן כמוסמך לדווח בשם העמותה (ניתן להגיש בקשה לעדכון בעלי תפקידים במערכת, במידת הצורך).

לבעלי התפקידים, המפורטים לעיל, אפשרות לדווח בהזדהות באחת משתי דרכים: הזדהות לאומית (מומלץ על ידי הרשם) או באמצעות כרטיס חכם.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]  כללי העמותות (הגשה באופן מקוון), תשע"ט-2019.

דילוג לתוכן