PDF להורדה

ביטוח לאומי – תזכורת בדבר תשלום בגין הפרשי מקדמות לשנים 2013 – 2016

שנה: 2020

מספר החוזר: 5.2020


ברצוננו להזכירכם, כי המוסד לביטוח לאומי הוציא הודעות חיוב בגין תיקון הפרשי מקדמות לשנים 2013 – 2016[1], כאשר החיובים יכנסו לתוקף ב-15 לינואר 2020. על המשקים להיערך לתשלום ההפרשים אלו עד לתאריך זה או לחלופין לפנות לסניף הביטוח הלאומי להסדרת פריסת התשלום.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות מת"ח, על ידי צירוף סכום החיוב לתשלום דמי הביטוח של חודש דצמבר 2019, או לחלופין לפנות אלינו לצורך הפקת שובר תשלום.

יודגש, כי החל ממועד זה (15/1/20) ייזקפו לחשבון, שטרם שולם או הוסדר, ריבית והצמדה.

נציין, כי סוכם, שבגין משקים אשר נמצאו טעויות בחישוב המקדמות שלהם יוגשו תיקונים והם יזוכו בהתאם, עם זאת אין לעכב את התשלום או הסדר הפריסה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 102/19.

דילוג לתוכן