PDF להורדה

ביטוח לאומי – קצבת אזרח ותיק לחבר קיבוץ – עדכון

שנה: 2023

מספר החוזר: 28.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מיום 1 בינואר 2023 עודכן מבחן ההכנסות לקבלת קצבה לאזרח ותיק. מבחן ההכנסה המרבי ליחיד לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה עומד כעת על 8,719 ש"ח (לעומת 6,749 ש"ח בשנה קודמת).

כאמור לעיל, הסכומים עלו באופן משמעותי ביחס לשנים קודמות, ובכך מתאפשרת ליותר חברים זכאות לקצבה.

יובהר, כי עדכון זה מחייב בדיקה דקדקנית יותר בעת הגעה לגיל הפרישה, כדי לא להגיע למצב של איבוד הקצבה. נזכיר, כי מי שזכאי לקצבת זקנה על פי מבחן ההכנסות, אך לא הגיש תביעה לקצבה, עלול לאבד את זכאותו לקצבה בגין תקופה העולה על שנה, כמו כן לא יוכל לקבל תוספת דחיית פרישה בגין תקופה זאת.

המלצתנו, בעת הגעה לגיל פרישה (גבר 67, אישה 62.8) להגיש בכל מקרה בקשה לקבלת הקצבה, ולהשאיר את הבדיקה לזכאות בידי המוסד לביטוח לאומי.

בקיבוץ המתחדש – מבחן ההכנסות לקבלת קצבאות אזרח ותיק לחברים עובדי פנים יהיה מבחן הכנסה (תקציב נטו מגולם) ולחברים עובדי חוץ לפי השכר ברוטו בתלוש השכר. לסכומים אלו יש להוסיף חלוקת רווחים שמקורם בסעיף 2 לפקודה (חלוקת רווחים, לחברים שאינם עובדים יזקפו כהכנסה שלא מעבודה).

בקיבוץ שיתופי – המבחן נשאר לפי מבחן שעות העבודה (שעות עבודה מעל 24 שעות שבועיות אין זכאות לקצבה).

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן