PDF להורדה

ביטוח לאומי – עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2013 – 2016

שנה: 2019

מספר החוזר: 102.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי סיים את הטיפול בהפרשי המקדמות לשנים 2013 – 2016. תוצאות החישוב (המתוקנות) נרשמו בחשבונות הקיבוצים ובדואר נשלח פירוט החישוב.

יודגש, כי החוב לתשלום נרשם עם יום ערך 15 לינואר 2020. דהיינו, יש לשלם את החוב לביטוח הלאומי עד מועד זה. עם זאת, טרם סוכמו התנאים להסדר תשלומים לקיבוצים החייבים.

נבקשכם, להעביר אלינו בהקדם את דפי החישוב, שקיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי, לצורך בדיקת החישוב.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן