PDF להורדה

ביטוח לאומי – הקלות למעסיקים שעובדיהם גויסו למילואים

שנה: 2023

מספר החוזר: 105.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי כדי להקל על מעסיקים, שעובדיהם גויסו למילואים, החל מ-7באוקטובר 2023, המוסד לביטוח לאומי מקל בהגשת התביעות ובקבלת החזרים עבור התגמול.

להלן תמצית ההקלות שניתנו למעסיקים:

  • פטור מלצרף לתביעה אישור צבאי (טופס 3010).
  • מעסיקים, המגישים תביעות לתגמולי מילואים, יכולים לשלוח את טפסי התביעה באופן מקוון באתר הביטוח לאומי תחת "שליחת מסמכים" ובכך ליתר את שליחת הטפסים בדואר.

דגשים

  • חשוב לדייק, ככל הניתן, בתאריך תחילת וסיום השירות.
  • מעסיקים, שתקופת השירות של עובדיהם ממשיכה לחודש נובמבר – עליהם לציין בטופס התביעה תאריך סיום שירות 31 באוקטובר 2023.

תקופת השירות הבאה תתחיל מ-1 בנובמבר ותסתיים בסיום השירות או ב-30 בנובמבר 2023, כמוקדם מבניהם.

קבלת החזרים על תשלום התגמול

נזכיר, כי בהתאם לחוק, חלה על המעסיקים חובה לשלם בזמן למשרתי המילואים תגמול בגובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו לשירות מילואים.

בכדי לסייע למעסיקים בתקופה זו – על המעסיקים להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה.

לדוגמה: על תגמול ששולם לעובד בחודש אוקטובר ניתן להגיש בקשה להחזר במהלך חודש נובמבר, גם אם העובד עדיין במילואים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן