PDF להורדה

ביטוח לאומי – הקלות בקביעת תושבות בתקופת משבר הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 56.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי מסר ללשכת רואי חשבון, כי על מנת  לסייע למבוטחים בתקופת משבר הקורונה הוא נוקט בדרך המעניקה הקלות בקביעת תושבותו של אדם לצורך קביעת זכאותו לקבלת דמי ביטוח לאומי.

בהתאם להודעה ההקלות ניתנות בשני אופנים:

  • אי שלילת תושבות מתושבי ישראל השוהים בחו"ל בכל תקופת המשבר (בשלב זה עד חודש יוני 2020), גם אם עברו 5 שנים מיום שיצאו מהארץ.
  • נתינת משקל רב יותר בשלב הבדיקה של התושבות להצהרה של החוזרים לארץ, מאשר להוכחות האובייקטיביות לחזרה למגורי קבע. פקיד הביטוח והגבייה רשאי לאשר את התושבות כשהסיבה היא משבר הקורונה.

נזכיר, כי לקבלת דמי ביטוח לאומי זכאי אדם שמרכז חייו בישראל. כדי לבדוק את "מרכז החיים", המוסד לביטוח לאומי בודק שני מבחנים:

מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.

מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.

אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו"ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית (כגון לצורך לימודים, טיול או עבודה זמנית) וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל.

המוסד לביטוח לאומי הדגיש, כי לאחר תקופת המשבר תיעשה בדיקה שאכן התושב נשאר לגור בישראל. ככל שיהיו ספקות, ייבדקו ההוכחות האובייקטיביות הדרושות, שלא נבדקו בעת אישור התושבות. ככל שייתברר שהאדם לא חזר לארץ ומרכז חייו נשאר בחו"ל – תישלל התושבות רטרואקטיבית, על כל המשתמע מכך.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן