PDF להורדה

בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים

שנה: 2022

מספר החוזר: 22.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל[1], נקבע כי ההיטל על העסקת עובדים זרים מבוטל, החל מה-1 בינואר 2022.

נזכיר, כי על פי הוראות פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל[2], מעסיק של עובד זר היה חייב לשלם היטל בשיעור של 15%-20%, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים. בחוק נקבע איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד (החוק לא חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ספורטאים זרים ועוד).

נציין, כי החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראות שעה, שהיתה אמורה לפוג ב-31 בדצמבר 2022[3].

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

[1]    חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)(תיקון מס' 20), תשפ"ב-2022.

[2]    חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003.

[3]    ראו חוזרנו 14/21.

דילוג לתוכן