PDF להורדה

באתר רשות המסים פורסמו טופסי 1229 ו-1299א – דיווח של קיבוץ מתחדש בהתאם לסעיף 60א

שנה: 2019

מספר החוזר: 41.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי באתר רשות המסים פורסמו טופסי 1229 ו-1299א – לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש, בהתאם לסעיף 60א לפקודת מס הכנסה[1].

מדובר על דרישות דיווח נרחבות ביותר, הכוללות דרישות לפילוח של 89 שדות בגין כל חבר!

נציין, כי טפסים אלו משקפים את עמדת רשות המסים לגבי אופן המיסוי של חברים בקיבוץ המתחדש – עמדה, אשר לדעתנו, מרחיבה את האמור בחוק.

אנו נפעל לדווח בהתאם לדרישות החוק.

יובהר, כי קיבוצים, המעבירים לנו נתונים לתוכנת "שירה", אינם נדרשים להעביר חומר נוסף. קיבוצים, שלא העבירו נתונים לתוכנת "שירה", יידרשו למלא את החומר כנדרש על ידי רשות המסים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839             dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818       avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 68/18 ו-103/17.

דילוג לתוכן