PDF להורדה

אפשרות לדחיית המועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף מופחת – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 68.2020


בהמשך לחוזרנו 39/20, בו דיווחנו על בחינת האפשרות לדחיית תשלום אגרה שנתית מופחתת של חברה, שותפות או עמותה – ברצוננו לעדכנכם, בהודעה מעודכנת של רשות התאגידים, לפיה בשלב זה, המועד לתשלום אגרה שנתית מופחתת (בסך 1,137 ש"ח במקום 1,511 ש"ח) הוארך מ-31 במרץ 2020 ל-31 במאי 2020.

יובהר, כי הארכת המועד עדין לא נקבעה בתקנות ובאם לא תאושר – ייגבה ההפרש בסך 374 ש"ח בעתיד.

נציין, כי ביום 13 במאי 2020, פורסם להערות הציבור תזכיר חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020[1]. בתזכיר מוצע, כי מועד תשלומן של אגרות שנתיות של חברה, שותפות או עמותה בתעריף מופחת, המסתיים בתוך תקופת החירום שצוינה בתזכיר, יוארך בשלושים יום לאחר תום תקופת החירום.

 

 

 בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] התזכיר הוא שלב ראשון בתהליכי חקיקה והוא מנוסח לשם הפצתו להערות הציבור בטרם גיבוש הנוסח הסופי של הצעת החוק, אם תאושר. ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום 22 במאי 2020.

לעיון בתזכיר החוק והגשת הערות – לחצו כאן

דילוג לתוכן