PDF להורדה

אספקת חשמל ואגירתו בשטחי חלוקת חשמל בקיבוץ

שנה: 2023

מספר החוזר: 67.2023


יעדי האנרגיה המתחדשת של ישראל, להגיע ל-30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030, מחייבים תוספת מתקנים סולאריים בהספק מצטבר של כ-8,000 MW בשנים הקרובות.

בשל מגבלת תשתיות ההולכה, חלק גדול מההספק הסולארי המתוכנן באזורי פריפריה מבוסס על פתרונות אגירת חשמל, שיאפשרו ניצול טוב יותר של רשת ההולכה במשך כל שעות היממה.

בשנת 2022 נכנסו לתוקף מספר הסדרות חדשות של רשות החשמל, המשנות את חוקי המשחק בתחום האנרגיה:

  • שינוי מקטעי התעו"ז במשק – ביטול מקטע הגבע והעברת שעות הפסגה (שיא ביקוש) לשעות אחר הצהריים והערב.
  • מתן רישיונות אספקת חשמל ל-43 מספקים פרטיים ללא אמצעי יצור.
  • אסדרת השוק – אפשרות למספקים פרטיים לרכוש חשמל מהרשת או מייצרנים פרטיים או מתקני אגירה פרטיים, ומכירתו במחיר שבין קונה למוכר מרצון לצרכנים.

השינויים בשוק האנרגיה משפיעים על מגוון היבטים, ובין השאר על מערכות סולאריות לצריכה עצמית, על עסקאות מול יצרני חשמל פרטיים, על מרווח חלוקת החשמל למחלקי חשמל היסטוריים, על הכדאיות הכלכלית של מתקני אגירת חשמל ועוד.

רכישת חשמל מוזל, שהייתה אפשרית מיצרנים פרטיים בלבד, אפשרית כיום ממגוון רחב של מספקים פרטיים, ומאפשרת לקיבוצים יכולת מיקוח מול הספקים בתהליכי משא ומתן מסחריים.

קיבוצים רבים קיבלו לאחרונה הצעות מסחריות, מיזמים שונים, לרכישת חשמל בהנחה משופרת במשותף עם הסכם להקמת מתקן אגירת חשמל בשטח הקיבוץ מאחורי המונה (B.T.M).

התחרות בין המספקים הפרטיים גדולה, השונות בין ההצעות רבה ועל כן יש לקיבוצים יכולת מיקוח לשיפור ההצעות המסחריות.

אנו מלווים קיבוצים רבים הן בניתוח המשמעויות הכלכליות הגלומות בשינויי הרגולציה, כפי שפורטו לעיל, והן בליווי המשא ומתן המסחרי מול יזמים בתחום אגירת החשמל והאספקה הפרטית.

הידע והניסיון שצברנו, לצד היכרות מעמיקה עם הרגולציה והכלכלה, מאפשרת לנו לסייע לקיבוץ למקסם את הערכים שניתן לקבל כיום בעסקאות עם יזמים, לצד מתן גמישות לניצול הזדמנויות ככול שיהיו בעתיד.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן