PDF להורדה

אי-חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות

שנה: 2020

מספר החוזר: 85.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תיקון תקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר קורונה ("הפעימה השלישית"[1]).

לפיכך, מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ.

עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה, (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדו"ח תקופתי בהתאם.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 62/20.

דילוג לתוכן