PDF להורדה

איתור הפרה על ידי "ממונה" במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן

שנה: 2021

מספר החוזר: 73.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את נוהל 1/2021 – החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ"ממונה".

הנוהל נועד לתת דגשים והנחיות כלליים לאיתור הפרה של החוק לצמצום השימוש במזומן[1] (להלן: החוק) אצל עוסקים, על ידי מי שהוסמכו כ"ממונה" לפי החוק.

"ממונה" – הינו עובד רשות המסים, שהוסמך לפי סעיף 23 לחוק, ונתונות לו סמכויות פיקוח לפי סעיף 25 לחוק, כדלהלן:

  • לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.
  • לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך שדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
  • להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם מילוי תפקידו, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על-פי צו של בית משפט.

במסגרת עבודתם של הממונים, ובמיוחד מבקרי ניהול ספרים, נערכות ביקורות אצל עוסקים, לרבות ביקורים במקום העסק.

בנוסף לסמכויותיו מכוח חוקי המס (פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק מיסוי מקרקעין), רשאי עובד רשות המסים, שהוסמך כ"ממונה", לבצע בדיקות לבחינת עמידה בהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן ולאיתור הפרות החוק.

הממונים מוסמכים לערוך ביקורת לבחינת עמידה בהוראות החוק ולבצע בדיקות בספרי העסק לגבי עסקאות שנחתמו החל מיום 1 בינואר 2019, וכן בהתייחס לעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או עסקת שכירות (גם אם נחתמו קודם ליום זה, כל עוד הן מתמשכות לאחריו).

על הממונה לציין במהלך הביקורת, כי הוא מפעיל גם את סמכותו "כממונה" מכוח החוק לצמצום השימוש במזומן, במקביל לסמכויותיו מכוח חוקי המס, כאמור לעיל.

על הממונה להציג, לפי דרישה, את תעודת הסמכתו המעידה על תפקידו וסמכויותיו לפי החוק.

נזכיר, כי הסנקציות בגין הפרת החוק לצמצום השימוש במזומן, כוללות בין היתר קנסות כבדים ועיצומים כספיים. כמו כן, נקבעה בחוק עבירה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המרבי הוא שלוש שנות מאסר.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162, zohark@britcpa.co.il

 

[1] חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן