PDF להורדה

אחריות תאגידית וסיכוני ESG – באגודות שיתופיות

שנה: 2022

מספר החוזר: 82.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי הוועדה המייעצת לנושאים חשבונאיים ועסקיים לרשמת האגודות השיתופיות פרסמה נייר עמדה בנושא אחריות תאגידית וסיכוני ESG באגודות שיתופיות.

לנוכח הגברת המודעות בעולם לסיכוני ESG  [1]וחשיבותם לשרידותם של תאגידים, סבורה הוועדה שהגיעה העת לניהול סיכונים אלו גם באגודות שיתופיות בדומה לתאגידים עסקיים אחרים.

בנייר העמדה מובאת התייחסותה והמלצותיה של רשמת האגודות השיתופיות בעניין זה.

הערות והתייחסות לנייר העמדה ניתן להעביר עד ליום 20 באוקטובר 2022, באמצעות דוא"ל:  Reports@economy.gov.il

לנייר העמדה "אחריות תאגידית וסיכוני ESG – אגודות שיתופיות" – לחצו כאן

 

 

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] Environmental, Social & Governance – סביבה, חברה וממשל תאגידי.

דילוג לתוכן