PDF להורדה

אחריות ודיווח מעסיקים על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

שנה: 2023

מספר החוזר: 51.2023


ברצוננו להזכיר, כי תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה[1], אשר נכנס לתוקפו בשנת 2020, נועד להגביר את השקיפות כלפי העובדים, ולהביא לצמצום פערי השכר בשוק העבודה בין גברים ונשים. על פי התיקון לחוק, חלה חובה, בין היתר, על כל גוף פרטי וציבורי, המעסיק למעלה מ-518 עובדים, להפיק 2 דוחות (דוח פנימי ופומבי), מדי שנה, המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצה אליה הוא/היא משתייכ/ת.

בהתאם להבהרת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שבמשרד הכלכלה: תאגידים בבעלות משותפת, רשאים למלא אחר הוראות התיקון, גם אם בכל תאגיד כשלעצמו יש פחות מ-518 עובדים, כאשר ניתן להחליט להתייחס לתאגידים כמעסיק אחד ולהכין דוח משותף.

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שבמשרד הכלכלה, אמונה על אכיפת חוקי השוויון בעבודה, במישור האזרחי, כאשר מנהל ההסדרה והאכיפה של משרד הכלכלה עוסק באכיפת חוקי עבודה במישור הפלילי.

לנציבות שוויון הזדמנויות סמכויות אכיפה משפטיות והסברתיות הכוללות בין היתר את הפעולות הבאות:

  • לנקוט בפעולות הסברה והדרכה להעלאת המודעות הציבורית.
  • לטפל בתלונות עובדים בגין אפליה בעבודה – להחליט על דרך פעולה/לקיים בירור/להפנות לגישור.
  • להורות בצו למעסיק להעביר נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו על פי חקיקת השוויון בעבודה.
  • להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה.
  • להגיש בקשה לבית הדין לקבלת צו כללי המורה למעסיק לנקוט פעולות כלליות הנוגעות לעובדיו.

נציין, כי החוק העיקרי, שמכוחו פועלת נציבות השוויון, הינו חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. החוק מתייחס למספר קבוצות החשופות תדירות לאפליה ואוסר את אפלייתן ולנציבות השוויון הסמכות לאכוף הפרה של חוק זה.

עילות האפליה, כמפורט בחוק: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה ושירות מילואים, מקום מגורים ותנאים שלא ממין העניין.

כמו כן, החוק קובע כי איסור האפליה חל  החל משלב כניסת העובד/ת לשוק העבודה ועד צאתו/ה ממנו: בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בנוגע להכשרה או להשתלמות מקצועית, פיטורין או בפיצויי פיטורין וכן בהטבות בנוגע לפרישה.

 

מצורפים לחוזר דוגמאות לדוחות אותם המעסיקים, אשר החוק חל עליהם, נדרשים למלא.

 

משרדינו מלווה מעסיקים בדיווחים הנדרשים על פי החוק.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלנית אלכס ידין: 054-589-9917,  alex.y@mbtcpa.co.il

 

  

 

 

האמור בחוזר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אינו מהווה תשובה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ואינו מהווה חוות דעת או עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

[1] חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996. על מנת למנוע את אפלייתן המבנית וההיסטורית של נשים בשוק העבודה, נחקק חוק שכר שווה שמטרתו להשוות את שכר העובדת לשכר של עובד המבצע עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות ערך. הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפליית נשים בשוק העבודה.

דילוג לתוכן