PDF להורדה

אושר חוק מענק לעידוד תעסוקה (פעימה רביעית)

שנה: 2020

מספר החוזר: 81.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, הקובע את זכותו של מעסיק המוסיף עובדים לעסקו בתקופה זו לקבל מענק השתתפות בשכרם.

נזכיר, כי לאור מאמצי התנועה הקיבוצית, ביחד עם ברית פיקוח-מבט, האגודה כמעסיק לא הוחרגה מהחוק והיא זכאית למענק עבור החזרת עובדיה השכירים (שאינם חברי האגודה) שהוצאו לחל"ת, כמו כל מעסיק אחר. כמו כן, הוסדרה קבלת מענקים למעסיקים של עובדי החוץ. עם זאת, החרגת עובדי הפנים לא הוסדרה.

להלן עיקרי החוק:

התנאים לקבלת המענק

 • המעסיק דיווח לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו ולמוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים, עד יום 29 בפברואר 2020.
 • המעסיק לא דיווח על סגירת עסקו/תיק הניכויים עד יום 31 במאי 2020.
 • המעסיק ניהל פנקסים, שהיה חייב למלא לפי סעיף 130 לפקודה, לשנת המס 2019.

עובד בגינו יתקבל המענק

 • תושב ישראל, אשר גילו נמוך מגיל פרישה (אלא אם היה זכאי לקבלת מענק הסתגלות מיוחד הניתן לעובדים מעל גיל פרישה שהוצאו לחופשה במהלך הקורונה).
 • שכרו[1] בעד כל חודש, לאחר שחזר / התקבל לעבודה, הינו לפחות 3,300 ש"ח (ובגין עובד המשתכר שכר מינימום מותאם[2] לפחות – 1,875 ש"ח).
 • היה מובטל עוד לפני תקופת הקורונה (נרשם כדורש עבודה בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 ועד יום 29 בפברואר 2020, וכן לא עבד עד ה-30 באפריל 2020);

או

חזר למקום עבודתו הקודם לאחר שפוטר או הוצא לחל"ת בעקבות הקורונה (עבד בחודש פברואר 2020 (אצל המעסיק שהחזירו כעת) ובתקופה החל מיום 1 במרץ 2020 ועד 30 באפריל 2020 – פוטר, הוצא לחל"ת או נמצא בחופשת לידה).

יובהר, כי לא ישולם מענק בגין עובד זר.

סך המענק

 1. 875 ש"ח לחודש בגין החודשים יוני – ספטמבר 2020 (סה"כ 3,500 ש"ח)

בגין עובד מעבר למצבת העובדים[3] בחודש מרץ 2020, שהתחיל לעבוד אצל המעסיק בתקופה 19 – 30 באפריל 2020 ובגין עובד מעבר למצבת העובדים בחודש אפריל 2020, שהתחיל לעבוד אצל המעסיק בחודש מאי 2020.

 1. 1,875 ש"ח לחודש בגין החודשים יוני – ספטמבר 2020 (סה"כ 7,500 ש"ח)

בגין עובד מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020, שהתחיל לעבוד אצל המעסיק בחודשים יוני – ספטמבר 2020.

יובהר, כי העובד בחודש הראשון לעבודתו החל לעבוד לא יאוחר מה-15 לחודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש, לפחות.

במניין מצבת העובדים בחודש מאי יבואו בחשבון כל העובדים המזכים שקדמו לחודש מאי.

 1. בחירה בין המענק בסעיפים לעיל לבין מענק של 1,875 ש"ח בגין החודשים יולי – אוקטובר (סה"כ 7,500 ש"ח)

בגין עובד מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020, שהתחיל לעבוד בחודשים יולי – אוקטובר 2020.

אופציה זו כדאית במידה ומרבית העובדים לא הוחזרו עד יולי (למעסיק שהחזיר עובדים במאי או יוני, עדיף לבחור באופציות הקודמות) – מומלץ לבדוק את כדאיות המסלול.

 

דוגמה

 

 

הבהרות

 • בהתאם לחוק לא יינתן מענק בגין עובד מזכה, שהינו המעסיק או קרובו של המעסיק, ולעניין תאגיד – בעל השליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרובו של מנהל התאגיד או של בעל השליטה בו.
 • המענק לא יינתן בגין עובד, שהמדינה שילמה עבורו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית, בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.
 • בגין עובד שיחל לעבוד רק לאחר ה-15 בחודש יתקבל מענק מופחת בגין אותו חודש.
 • מענק בעד עובד מזכה, המועסק אצל יותר ממעסיק אחד – ישולם למעסיק זכאי, המשלם לעובד המזכה את השכר הגבוה יותר, בהתאם להצהרת העובד.
 • מענק זה לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק לעניין חוק מע"מ.

 

ניתן יהיה להגיש בקשות לקבלת מענק (לפי חוק זה) – החל מ-30 ימים מיום תחילתו (16 ביוני 2020).

בשלב זה טרם פורסמו הנחיות לאופן הגשת הבקשות.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

[1]    השכר – לא כולל: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה (מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית), משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, החזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

[2]    בתנאי, שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם, בהתאם לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות.

[3] מספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו; לעניין זה לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או שהיו בחופשה ללא תשלום, באותו החודש, כולו או חלקו, אלא אם כן שבו לעבודה באותו חודש.

 

דילוג לתוכן