PDF להורדה

אושר חוק מענקי האומיקרון

שנה: 2022

מספר החוזר: 60.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו ברשומות של חוק מענקי האומיקרון[1] לבעלי עסקים קטנים ובינוניים.

נציין, כי בעקבות מעורבות ברית פיקוח ופנייתנו לח"כ נירה שפק, ועדת הכספים אישרה את העלאת התקרה לעסקים, אשר מדווחים באיחוד עוסקים (כפי שמדווחים בקיבוצים ובמושבים), ובדרך זו יוכלו להיכנס למעגל הזכאים עוד מאות עסקים.

יובהר, כי עבור עוסקים המגישים דוחות תחת איחוד עוסקים – מחזור הפעילות הכולל של איחוד העוסקים הוא הקובע עבור היכולת להגיש את הבקשה למענק. עם זאת, ההגשה הינה פרסונלית עבור כל עוסק באיחוד העוסקים ועוסק הרשום באיחוד אינו תלוי בירידת הפעילות של העוסקים האחרים. לצורך החישוב יש לשחזר את העסקאות והתשומות של כל עוסק (בהתעלם משאר האיחוד), כולל התאמות לגבי עסקאות בין העוסקים בתוך האיחוד.

הזכאות מתייחסת לחודשים ינואר – פברואר 2022.

סכום המענק יחל מ-3,000 ש"ח ויגיע עד ל-600 אלף ש"ח, לכל עסק.

ניתן להגיש את הבקשות למענקים עד ל-10 באוקטובר 2022.

תנאים מצטברים לקבלת המענק

 • הזכאות תחול על כל העוסקים בעלי מחזור של עד 80 מיליון ש"ח בשנת 2019, למעט עוסקים הפועלים תחת איחוד עוסקים – מחזור איחוד עוסקים בשנת 2019 של עד 150 מיליון ש"ח.
 • בתקופה ינואר – פברואר 2022 חלה ירידה במחזור העסקאות של העוסק, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, בגובה של 25% לפחות.
 • עסקים שנפתחו בשנת 2019 – מחזור הבסיס[2] יכלול גם את החודשים ינואר – פברואר 2020.
 • עסקים שנפתחו בשנת 2020 – מחזור הבסיס לא יכלול את החודשים ינואר- פברואר 2021, היות שחלה בהם ירידה במחזור העסקאות.

יצוין, כי עסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2021, בתוספת מענקי הקורונה שקיבל בשנת זו, גדל ב-15% לעומת מחזור הבסיס שלו – לא יהיה זכאי למענק.

כמו כן, עסקים שדיווחו ארבעה חודשים מחודש ספטמבר 2021 (כולל), על מחזור עסקאות אפס, לא יהיו זכאים, אלא אם דיווחו על עסקאות מחזור מעל אפס בחודשים מרץ – אפריל 2022.

 • דיבידנד, שחולק בשנים 2020 – 2021, נמוך מהרווחים הנצברים של החברה נכון לסוף שנת

חישוב המענק

מבוסס על אופן החישוב אותו אנו מכירים ממסלולי המענקים הקודמים:

 

נתונים אותם יש לצרף לבקשה עבור עוסק שהינו תחת איחוד עוסקים[3]

 • דוח רווח והפסד מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות (בלבד), החל משנת 2019 ועד למועד הגשת התביעה – מאושר בחתימתו של רואה החשבון או יועץ המס.
 • דוחות כספיים מבוקרים לשנת הבסיס.

במידה וטרם בוקר הדוח, יש לצרף דוח בלתי מבוקר בצירוף חתימת רואה החשבון המאשרת כי הדוח הופק מנתוני הנהלת חשבונות בהתאם לתקן שירותים קשורים (ישראל) 4410.

 • מאזן בוחן תנועות ויתרות החל משנת 2019 ועד למועד הגשת התביעה (כל שנה בנפרד).

נתונים אותם יש לצרף לבקשה עבור עמותה[4]

 • דוחות כספיים מבוקרים לשנת הבסיס ובמידה וטרם הוגש הדוח, יש לצרף דוח בלתי מבוקר בצירוף חתימת רואה החשבון.
 • דוח רווח והפסד ממכירת שירותים או מוצרים מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות (בלבד), החל משנת 2019 ועד למועד הגשת התביעה (כל שנה בנפרד).
 • תקנון התאגדות של העמותה.

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח בועז אמיר:  052-2722159, boaz@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין:  052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

[1] חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה(, תשפ"ב-2022.

 [2]  מחזור העסקאות אליו משווים את מחזור העסקאות הנוכחי לצורך חישוב אחוז הירידה.

[3]  עבור עוסק שהינו חברה בע"מ אין הכרח לצרף מסמכים בעת ההגשה.

[4]  יש לוודא עמידה בתנאי הגשה ספציפיים עבור עמותות, בהתאם לאמור בחוק הנדון.

דילוג לתוכן