PDF להורדה

אורכות לדיווחים ותשלומים לרשות המסים – הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 119.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הכריזה על ההקלות הבאות בשל מלחמת "חרבות ברזל":

 • מועדי הדיווח והתשלום למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים – עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר – אוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי) לכלל העוסקים והנישומיםיידחו עד ליום ה-27 בנובמבר 2023.

נזכיר, כי במסגרת הקלה קודמת שפורסמה, ניתנה אורכה לדיווח מע"מ עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד חודשי) לעוסקים להם היה מחזור של עד 50 מיליון ש"ח בשנת 2022, גם כן עד ה-27 בנובמבר 2023.

 • אורכות לדיווח ותשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים – עבור אוכלוסיות הזכאיות לדחיית מועד מכוח חוק דחיית מועדים[1] (ראו נספח לחוזר זה) – מועד ההגשה והתשלום עבור חודש ספטמבר 2023, נדחה ליום 26 בדצמבר 2023. המועד להגשה והתשלום עבור חודש אוקטובר 2023 (בדיווח חד חודשי) ועבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי) -נדחה ליום 31 בדצמבר 2023. נדגיש, כי המועדים בסעיף זה רלוונטיים אך ורק לאוכלוסיות שהוגדרו בחוק דחיית מועדים, כמפורט בנספח לחוזר זה.

נציין, כי רשות המסים מבהירה, כי על אף האורכות הנ"ל, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", הוא הגשה של דוחות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

 

נספח – אוכלוסיות שהוגדרו בחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023, כזכאיות לדחיית מועד:

 • מי ששירת כחייל, כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה. "התקופה הקובעת" – מיום 7.10.2023 ועד 7.12.2023.
 • מי ששירת כשוטר, כהגדרתו בפקודת המשטרה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 • סוהר, המופיע ברשימה שמית של הסוהרים, שתועבר לרשות המסים משירות בתי הסוהר.
 • מי ששירת ככבאי, כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 • מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 • מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה, המנוי ברשימת היישוביים המצורפת לחוק.
 • מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה, כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.
 • עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה המנוי בפסקה (1) או (5) להגדרה "גוף הצלה", שבסעיף 90א לפקודת המשטרה.
 • בן זוגו של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (8), האחראי לחיוב יחד עמו.
 • עיזבון של אדם שנפטר המנוי בפסקה מהפסקאות (1) עד (5), (7) או (8).
 • חברה, שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה (לעניין זה, ״אמצעי שליטה״ ו"החזקה", כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט-1999).

 

 

[1] חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023.

דילוג לתוכן