PDF להורדה

אורכות והקלות בתשלום דמי ביטוח לאומי עקב המצב הביטחוני

שנה: 2023

מספר החוזר: 106.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח הלאומי פרסם הוראות בדבר אורכות והקלות בתשלום דמי הביטוח.

להלן תמצית ההקלות בתשלום דמי ביטוח לאומי:

  • לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדות למי שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם דמי ביטוח.
  • תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה, ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.
  • עובדים עצמאיים ומי שאינם עובדים היו צריכים לשלם מקדמה ב-15 באוקטובר: אם בשל המצב הביטחוני ישלמו מקדמות אלה באיחור – יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות, בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום ובהתאם להחלטות שיתקבלו עקב המצב הביטחוני.
  • מעסיקים שנמצאים 40 ק"מ מעזה – ולא שילמו את דמי הביטוח עבור חודש ספטמבר עד ה-15 באוקטובר 2023 עקב הלחימה: יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על פיגור בתשלומים לחודש זה, בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום ובהתאם להחלטות שיתקבלו עקב המצב הביטחוני.

את הבקשה לביטול קנסות והצמדות ניתן להגיש באופן הבא:

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן