PDF להורדה

אגודות שיתופיות – תנאים ליישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה – תזכורת

שנה: 2021

מספר החוזר: 70.2021


ברצוננו להזכיר, כי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, שאגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח המס השנתי, להיחשב כשותפות לצרכי מס. במקרה זה, תשלום המס על הכנסתה החייבת של האגודה, יחול על חבריה.

כמו כן נזכיר, כי הוראות החוק קובעות כי על מנת להחיל את סעיף 62, יש לעמוד בכללים הבאים:

  • האסיפה הכללית של האגודה קיבלה החלטה בדבר חלוקת הכנסתה החייבת של האגודה לפי סעיף 62 בשנת המס, בהתאם לתקנותיה.
  • ההחלטה התקבלה ברוב של חברי האגודה.
  • על רוב חברי האגודה להביע הסכמתם בכתב.
  • על האגודה לפרט בדוח השנתי למס הכנסה, את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת, באותה שנת מס.

לצורך עמידה בהוראות החוק, כאמור לעיל, אגודה שיתופית אשר קיבלה החלטה בדבר חלוקת הכנסתה החייבת לפי סעיף 62, תשלח הודעה לכל חבר אגודה בדבר חלקו של החבר בהכנסתה החייבת, אותו עליו לכלול בדוח השנתי שלו למס הכנסה בגין אותה שנת מס.

יש לקבל אישור חתום מחברי האגודה, בדבר הסכמתם לחלוקת ההכנסה החייבת של האגודה לפי סעיף 62 וכן אישור שחלקם בהכנסה החייבת ידווח לרשות המסים, כאמור לעיל.

יובהר, כי הוראות החוק חלות גם על אגודה שיתופית אשר החליטה על יישום הוראות סעיף 62 באמצעות תשלום מס מרוכז.

יצוין, כי גם באגודה שמציגה הפסדים לצרכי מס, מומלץ כמעט תמיד לקבל החלטה על הפעלת סעיף 62, לרבות במקרים בהם ההפסד נותר באגודה.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162, zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן