PDF להורדה

אגודות שיתופיות – שינוי באופן הגשת דיווח כספי שנתי ומעבר להגשה מקוונת

שנה: 2023

מספר החוזר: 83.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה פרסם, כי החל מהדיווח הכספי השנתי עבור שנת 2023, הגשת דוח כספי, על צרופותיו, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות[1], תבוצע באמצעות האזור האישי/העסקי הממשלתי במערכת הזדהות לאומית, בלבד.

האגף ציין בהודעתו, שבכדי להקל על האגודות בהטמעת התהליך, נקבעה תקופת מעבר בהתייחס לדיווחים שנתיים עבור שנת 2022 – אותם ניתן להמשיך ולהגיש באמצעות טופס הפנייה המקוון – כפי שהיה נהוג עד כה[2]. עם זאת, על מנת להכיר את התהליך, ממליץ האגף, לדווחם באופן מקוון.

עוד צוין בהודעה, כי המעבר לדיווח שנתי מקוון מתבצע כחלק מקידום דיגיטציה באגף לאיגוד שיתופי, אשר תסייע לשלמות, זמינות ומהימנות המידע תוך שיפור וייעול תהליכי עבודה והשירות הניתן לאגודות השיתופיות.

דרך הגשת הדיווח עבור שנת 2023 ואילך

את הדיווח יכולים להגיש חברי ועד ההנהלה של אגודה שיתופית ומי שהוסמך על ידם לדווח בשם האגודה.

לביצוע הדיווח יש להיכנס לאזור האישי/העסקי הממשלתי ולמלא את הטפסים הבאים:

  • טופס דיווח כספי – טופס בו יש להגדיר את סטטוס האגודה לצורך הדיווח. יש לצרף לטופס דוח כספי מבוקר.
  • תוספת שישית (בפורמט חדש מקוון) – על יושב ראש ועד ההנהלה של האגודה למלא טופס זה.

אם ליושב ראש ועד ההנהלה לא מתאפשר להגיש את הדיווח באופן מקוון, תתאפשר הגשת הדיווח על ידי מורשה דיווח אחר. במקרה זה, בכדי לעמוד בדרישות התקנות, בנוסף לדיווח המקוון, על יושב ראש ועד ההנהלה ועל מורשי החתימה של האגודה, לחתום על הנתונים המדווחים בתוספת השישית, באופן ידני ולשמור אותם במשרדי האגודה.

  • תוספת חמישית (בפורמט חדש מקוון) – על רואה חשבון המבקר של האגודה למלא טופס זה. לצורך כך, על חברי ועד האגודה לתת לו הרשאת דיווח (באמצעות האזור העסקי הממשלתי).

דגשים

  • אישור על קליטת הדיווח – יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הדיווח ולכתובת הדואר האלקטרוני של האגודה השיתופית כפי שהיא מעודכנת במערכת האגף לאיגוד שיתופי.
  • שמירת טופסי הדיווח – מומלץ לשמור את טפסי הדיווח ולייבא אותם בדיווח של השנה העוקבת, כך שהחל משנת הדיווח הבאה יתאפשר לבצע השוואות ולעדכן רק את השינויים שחלו בדיווח משנה קודמת.

בנוסף, הובא בהודעת האגף לאיגוד שיתופי, כי הם פועלים לעדכון הנתונים בטפסי הדיווח באמצעות תיקון התוספות שבתקנות. מטרת התיקון הינה לקבוע נוסח עדכני ורלבנטי מחייב של התוספת החמישית והשישית.

בשלב זה, טפסי הדיווח בנויים מנתוני חובה (בהתאם לנוסח התקנות כיום) ונתוני רשות.

יצוין, כי החל מהחודש ניתן להגיש דיווח כספי שנתי באופן מקוון דרך האזור האישי/עסקי ממשלתי.

 

 

לצפייה בחוברת הדרכה על אופן הגשת דיווח כספי שנתי מקוון באזור העסקי – לחצו כאן

לכניסה לאזור האישי/עסקי הממשלתי – לחצו כאן

להסבר על אופן ההרשמה והכניסה למערכת ההזדהות הממשלתית – לחצו כאן

לנוהל הגשת דוחות כספיים מבוקרים ותוספות בהתאם לתקנות – לחצו כאן

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנה 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976.

[2]  ראו חוזרנו 79/23.

דילוג לתוכן