PDF להורדה

אגודות שיתופיות – חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים – דחיית מועד הגשת הדוחות הכספיים לשנת 2022

שנה: 2023

מספר החוזר: 125.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(סדרי מינהל, תקופת כהונה ותאגידים), תשפ"ד-2023. בהתאם לסעיף 4 לחוק, המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2022, לאגודות שקיבלו אורכה, נדחה בחודשיים.

כך שהמועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2022 – הינו 31 בינואר 2024.

יובהר, כי בהתאם לחוק, הדחייה ניתנה רק לאגודות שקיבלו אורכה בהתאם לתקנה 4(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 (אורכה עד לתאריך 30 בנובמבר 2023)[1].

האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה ביקש לציין, כי יודה באם תדווחו את הדיווח השנתי הכספי של האגודה בגין שנת 2022 באמצעות פורמט הדיווח החדש[2].

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 75/23.

[2] ראו חוזרנו 83/23.

דילוג לתוכן