PDF להורדה

אגודות שיתופיות – חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים – כהונת רשויות

שנה: 2023

מספר החוזר: 126.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופת כהונה ותאגידים), תשפ"ד-2023. בהתאם לחוק מוארכת תקופת רשויות האגודה (ועד האגודה וכל רשות אחרת שנבחרה באסיפה הכללית), שמסתיימת בתקופה הקובעת – בארבעה חודשים נוספים מתום הכהונה.

התקופה הקובעת כהגדרתה בחוק – פנייה לפי חיקוק, לרבות מסירת דיווח, שהמועד האחרון שלהם חל בין 7 לאוקטובר 2023 ל-7 בינואר 2024.

לפירוט דרך התנהלות אגודות שיתופיות בהתאם לחוק הארכת תקופות – מכתבה של עו"ד טלי ארפי כהן רשמת האגודות השיתופיות (בפועל) – לחצו כאן.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן