PDF להורדה

אגודות שיתופיות – הגשת דיווח כספי עבור שנת 2023 ואילך – תזכורת

שנה: 2024

מספר החוזר: 33.2024


ברצוננו להזכיר, כי את הדיווח הכספי של אגודות שיתופיות, עבור שנת 2023 ואילך, יש להגיש לאגף לאיגוד שיתופי באמצעות האזור העסקי הממשלתי, בלבד.

את הדיווח יכולים להגיש חברי ועד ההנהלה של אגודה שיתופית ומי שהוסמך על ידם לדווח בשם האגודה.

בדיווח המקוון יש למלא את הטפסים הבאים:

  • טופס דיווח כספי – שבו יש להגדיר את סטטוס האגודה לצורך הדיווח. לטופס זה יש לצרף גם דוח כספי מבוקר.
  • תוספת שישית בפורמט חדש מקוון – את התוספת השישית ימלא יושב ראש ועד ההנהלה של האגודה. אם ליושב ראש ועד ההנהלה של האגודה לא מתאפשר להגיש את הדיווח באופן מקוון, תתאפשר הגשת הדיווח על ידי מורשה דיווח אחר.

יובהר, כי במקרה שהמדווח אינו יושב ראש ועד ההנהלה, בכדי לעמוד בדרישות התקנות, בנוסף לדיווח המקוון, על יושב ראש ועד ההנהלה ועל מורשי החתימה של האגודה, לחתום על הנתונים המדווחים בתוספת השישית, באופן ידני ולשמור אותם במשרדי האגודה.

  • תוספת חמישית בפורמט חדש מקוון – את התוספת החמישית ימלא רואה חשבון המבקר של האגודה בלבד.

לצורך כך, על חברי ועד האגודה לתת הרשאות דיווח, באמצעות האזור העסקי, לרואה החשבון המבקר של האגודה.

יודגש, כי אישור על קליטת הדיווח, יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הדיווח ולכתובת הדואר האלקטרוני של האגודה השיתופית המעודכנת במערכת רשם האגודות השיתופיות.

 

לצפייה בחוברת הדרכה על אופן הגשת דיווח כספי שנתי מקוון באזור העסקי – לחצו כאן

לכניסה לאזור האישי/עסקי הממשלתי – לחצו כאן

להסבר על אופן ההרשמה והכניסה למערכת ההזדהות הממשלתית – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן