PDF להורדה

אגודות שיתופיות – דיווח על בחירת ועד הנהלה – התראה לפני הטלת קנס מנהלי

שנה: 2022

מספר החוזר: 7.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד רשמת האגודות השיתופיות הוציא התראה, שבימים הקרובים ישלחו הודעות לפני הטלת קנס מנהלי, לאגודות אשר לא העבירו דיווח על בחירת ועד הנהלה כנדרש[1].

מומלץ, כי אגודות שיתופיות שטרם הסדירו דיווחיהן למשרד רשמת האגודות השיתופיות – יעשו כן בהקדם.

נזכיר, כי על כל אגודה שיתופית להודיע בכתב לרשמת האגודות השיתופיות על החלטת האסיפה הכללית בדבר בחירת ועד הנהלה ועל כל שינוי בהרכבו.

יש להודיע על בחירת הוועד או על שינוי בהרכבו תוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה.

את הדיווח על בחירת הוועד, יש להגיש על גבי נוסח פרוטוקול אסיפה כללית.

את מסמך הפרוטוקול, יש לשלוח לכתובת המייל: IgudShitufi@Economy.gov.il

נציין כי, כי במקרה של אגודות, המבוקרות על ידי ברית פיקוח – הדיווח על בחירת ועד האגודה מועבר למשרד רשמת האגודות השיתופיות באמצעותנו.

אכיפת חובות הדיווח – אי מסירת הודעה או דיווח, שהאגודה חייבת בו, מהווה עבירה, שעשויה לגרום להטלת קנס מינהלי, אותו ניתן להטיל הן על האגודה והן על כל בעל תפקיד רלבנטי שעבר את העבירה הרלבנטית (כגון, חבר ועד שלא עמד בחובתו לדאוג להעברת הדיווחים במועד).

לפני הטלת הקנס נשלחת לאגודה ולבעלי התפקידים התראה על אי העמידה בחובת הדיווח וניתנת להם הזדמנות לתקן את ההפרה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

[1] בהתאם לסעיף 59 לפקודת האגודות השיתופיות ובהתאם לתקנות 27 ו-28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975.

דילוג לתוכן