PDF להורדה

אגודות שיתופיות – ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2018

שנה: 2019

מספר החוזר: 90.2019


ברצוננו לעדכנכם, אודות הודעת רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (משרד רשם האגודות השיתופיות) בדבר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2018, עד לתאריך 30 בנובמבר 2019, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהודעה.

להלן לשון ההודעה:

"בהתאם לתקנות 4 (א) ו-(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975:

תקנה 4 (א): האגודה תגיש לרשם, תוך שמונה חודשים מתום שנת הכספים או בתוך שלושים ימים מיום שהושלמה ביקורת החשבונות, לפי המוקדם, את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות.

תקנה 4 (ב): במקרים מיוחדים רשאי הרשם, להאריך את תקופת הגשת הדוחות הכספיים מבוקרים לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים ובלבד שהוגשה לו בקשה על כך בידי מבקר החשבונות של האגודה.

בהתאם להוראות הדין, כאמור לעיל, ובשל המשך תהליך פיתוח מערכת מידע מרכזית חדשה, התומכת בכלל פעילויות האגף ובין היתר, בממשקים שבין אגודה שיתופית וחבריה לאגף אשר תאפשר מעבר לדיווח מקוון, מאושרת בזאת אורכה אוטומטית להגשת דוחות כספיים לשנת 2018 עד לתאריך 30.11.2019 לכל האגודות השיתופיות, בהתקיים שני תנאים הבאים:

  1. מבקר החשבונות של האגודה הגיש בקשה לרשם לאישור הארכה, כנדרש בתקנה 4 (ב).
  2. האגודה הגישה את דוחותיה הכספיים לרשם עד לשנת 2017 כולל, כנדרש.

לתשומת לבכם, לא יישלחו אישורי אורכות פרטניות וכל אגודה שיתופית העומדת בשני התנאים כמצוין לעיל, מקבלת ארכה אוטומטית.

לידיעתכם, במידה והאגודה לא תגיש את דוחותיה כנדרש על פי הקבוע בתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 ותקנה 1 לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976, צפויה היא לקבל קנס מנהלי."

 

בעניין זה ראו גם את חוזרנו 77/19.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן