PDF להורדה

אגודות שיתופיות – ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2022

שנה: 2023

מספר החוזר: 75.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה אישר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2022, עד ליום 30 בנובמבר 2023, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

להלן התנאים לקבלת הארכה:

  1. רואי החשבון המבקרים של האגודה הגישו בקשה לרשמת האגודות השיתופיות לאישור הארכה.
  2. האגודה הגישה לרשמת האגודות השיתופיות את דוחותיה הכספיים עד לשנת 2021 כולל, כנדרש.

נציין, כי אנו נגיש בקשה עבור אותן אגודות הנדרשות לכך ועומדות בתנאי סעיף 2 לעיל.

הובהר על ידי האגף לאיגוד שיתופי, כי:

  • לא יישלחו אישורי ארכה פרטניים לאגודות.
  • אגודה אשר לא תגיש את דוחותיה כנדרש על פי הקבוע בתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 ותקנה 1 לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976, תהיה חשופה לקנס מנהלי.

יצוין, כי אגודה המצהירה על אי פעילות כספית (אגודה שנרשמה אך טרם החלה את פעילותה הכספית או אגודה שפעילותה הכספית הופסקה ויתרת המאזן המבוקר האחרון שלה הינה אפס) – הדיווח השנתי שלה יכלול הצהרה על אי פעילות כספית ותוספת שישית.

נזכיר, כי החל מנובמבר 2022, על האגודות לשלוח באופן ישיר (ולא באמצעות ברית פיקוח) את הדוחות הכספיים והתוספות (החמישית והשישית) באמצעות טופס ההפניה המקוון שבאתר רשמת האגודות השיתופיות[1].

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 90/22.

דילוג לתוכן