PDF להורדה

אגודות שיתופיות – ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2021

שנה: 2022

מספר החוזר: 56.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות אישרה ארכה כללית להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2021, עד ליום 30 בנובמבר 2022, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

להלן התנאים לקבלת הארכה:

  1. רואי החשבון המבקרים של האגודה הגישו בקשה לרשמת האגודות השיתופיות לאישור הארכה.
  2. האגודה הגישה לרשמת האגודות השיתופיות את דוחותיה הכספיים עד לשנת 2020 כולל, כנדרש.

נציין, כי אנו נגיש בקשה עבור אותן אגודות הנדרשות לכך ועומדות בתנאי סעיף 2.

יובהר, כי:

  • לא יישלחו אישורי ארכה פרטניות לאגודות.
  • אגודה המצהירה על אי פעילות כספית (אגודה שנרשמה אך טרם החלה פעילותה הכספית לראשונה או שפעילותה הכספית הופסקה ויתרת המאזן הכספי האחרון, שבוקר על ידי רואה חשבון המבקר, הינה אפס) – הדיווח השנתי שלה יכלול: הצהרה על אי פעילות כספית ותוספת שישית.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן