PDF להורדה

אגודות שיתופיות – ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2020

שנה: 2021

מספר החוזר: 86.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות אישרה ארכה כללית להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2020, עד ליום 30 בנובמבר 2021, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

להלן התנאים לקבלת הארכה:

  1. רואי החשבון המבקרים של האגודה הגישו בקשה לרשמת האגודות השיתופיות לאישור הארכה.
  2. האגודה הגישה לרשמת האגודות השיתופיות את דוחותיה הכספיים עד לשנת 2019 כולל, כנדרש.

 

 אנו נגיש בקשה עבור אותן אגודות הנדרשות לכך ועומדות בתנאי סעיף 2.

 

  בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן